นักเรียนทุนที่ชื่อขึ้นต้นด้วย ข

นาย ขจรศักดิ์ แดงโชติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ออกจากโครงการ

น.ส. ขจีวรรณ บัวกอ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. ขนิษฐา การะเวก

The University of Georgia

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

น.ส. ขนิษฐา วะไลใจ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน

น.ส. ขนิษฐา อมรเมศวรินทร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ออกจากโครงการ

นาย ขวัญ นวลเจริญ

University of Warwick

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผศ. ดร. ขวัญ อารยะธนิตกุล

University of Pennsylvania

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ. ดร. ขวัญจิตต์ เหมะวิบูลย์ (เบญญาเธียร)

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปฎิบัติงาน
มหาวิทยาลัยนเรศวร

น.ส. ขวัญจิรา ไตรภูมิ

ร.ร.สุรนารีวิทยา

ออกจากโครงการ

น.ส. ขวัญชนก สำกำปัง

ร.ร.หาดใหญ่วิทยาลัย

กำลังเรียน

นาย ขวัญชัย กันไว

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำลังเรียน

ดร. ขวัญฤทัย ธาตุเพ็ชร

University of California, Irvine

สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

น.ส. ขวัญหทัย สินสิริมงคล

กำลังเรียน

นาย ขัตติยะ พงศ์สิริจินดา

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กำลังเรียน

นาย ขัตพันธุ์ จันทะวงษ์ศรี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำลังเรียน