กำหนดการค่ายภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

 

 

รายละเอียดกำหนดการ และเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ดังลิงค์>>>>>>คลิก

 

 

กำหนดการ
ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

 

ณ โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ (ชุดพละโรงเรียน)

 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    นักเรียนแต่ละศูนย์/คณะกรรมการ เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต/สถานีขนส่งภูเก็ต
                          (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)

 

๑๓.๐๐ -  ๑๕.๐๐ น.   เดินทางไปโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
                          /รับกุญแจ เก็บสัมภาระ/พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.    นักเรียนชั้น ม. ๔ นำเสนอ proposal (ภาษาไทย) แบ่งเป็น ๔ ห้อง

 

๑)  Khao Lak                         ๒)  Premium Lounge

 

๓)  Training Room                  ๔)  Time out Bar

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น

 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.    ชี้แจงการอยู่ค่ายฯ/ชี้แจงการนำเสนอการฝึกงาน /กิจกรรมวิทย์รอบด้าน ต้านสึนามิ ตอนที่ ๑

 

                          /ชี้แจงละลายพฤติกรรม/ประชุมกรรมการ ณ ห้อง Khao Lak  

 

*๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   ประชุมปฏิบัติการโครงงาน ๑ (ครูที่ปรึกษาโครงงาน ม.๔) ณ ห้อง Training Room        

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ (ชุดนักเรียน)

 

๐๘.๐๐ –  ๐๘.๓๐ น.  ประชุมกรรมการชี้แจงการนำเสนอผลการฝึกงาน ม.๕/โครงงาน ม.๔ ณ ห้อง Khao Lak
โดย ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.      นักเรียนชั้น ม. ๕ นำเสนอการฝึกงานแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) แบ่งเป็น ๔ ห้อง     

 

๑)  Khao Lak                         ๒)  Premium Lounge

 

๓)  Training Room                            ๔)  Time out Bar

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Orchid
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.    กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ประชุมกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน  ณ ห้อง Khao Lak

 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ (เสื้อทีม)

 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Orchid

 

๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.   เสวนาวิชาการ หัวข้อ  โจทย์วิจัยสึนามิ เพื่อนักวิทย์รุ่นใหม่ ณ ห้อง Khao Lak

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Orchid

 

 

 

 

 

 

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    กิจกรรม แรลลี่วิทย์  พิชิตสึนามิ

 

                          ซุ้มเคมี              :  โดย ดร.ธันฐภัทร์  บุญช่วย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

                          ซุ้มชีววิทยา        :  โดย ผศ.ดร.สิทธิพร  ภัทรดิลกรัตน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                          ซุ้มฟิสิกส์           :  โดย ดร.นนท์  ทองโปร่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

                           ซุ้มคณิตศาสตร์     :  โดย ดร.ระวี  สุวรรณเดโชไชย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

                          ซุ้มคอมพิวเตอร์    :  โดย ดร.อภิรักษ์  หุ่นหล่อ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

                          ซุ้มธรณีวิทยา      :  โดย ดร.ตฤณ อินทรประสงค์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.    คลินิกให้คำปรึกษา proposal ของนักเรียน ม.๔

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Orchid

 

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.    กิจกรรมดาราศาสตร์ โดย ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
                          แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.    กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ประชุมกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

 

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ (เสื้อทีม)
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้อง Orchid

 

๐๙.๐๐  - ๑๑.๐๐ น.   ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สึนามิ และเรือตรวจการณ์ (เรือ ต.๘๑๓) (ทุกคน)

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.   ศึกษาดูงาน แบ่งเป็น ๒ สาย

 

                          สายที่ ๑  ศึกษาดูงานสวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

                          สายที่ ๒  ศึกษาดูงานแหลมปะการัง  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.    คลินิกให้คำปรึกษา proposal ของนักเรียน ม.๔

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Orchid

 

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.    - กิจกรรม วิทย์รอบด้าน ต้านสึนามิ ตอนที่ ๒  โดย ดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง Khao Lak

 

*๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   ประชุมปฏิบัติการโครงงาน ๑ (ครูที่ปรึกษาโครงงาน ม.๔) ณ ห้อง Training Room

 

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ (ชุดลำลอง)

 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้อง Orchid

 

๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.   กิจกรรม วิทย์รอบด้าน ต้านสึนามิ ตอนที่ ๓

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Orchid

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    สานสัมพันธ์พี่น้อง พสวท.

 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    กีฬาฮาเฮพี่น้อง พสวท.

 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Orchid

 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.    กิจกรรม “พี่เพื่อน้อง” โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์  เงินมีศรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.    กิจกรรม “รับขวัญน้อง” 

 

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.    ประชุมกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน 

 

*๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   ประชุมปฏิบัติการโครงงาน ๑ (เฉพาะครูที่ปรึกษาโครงงาน ม.๔) ณ ห้อง Training Room

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ (ชุดลำลอง)

 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า

 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    กิจกรรม วิทย์รอบด้าน ต้านสึนามิ ตอนที่ ๔

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Orchid

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.    กิจกรรม วิทย์รอบด้าน ต้านสึนามิ ตอนที่ ๕

 

๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.    เตรียมการแสดง (๗ กลุ่ม)

 

๑๘.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.    พิธีปิดค่ายฯ/มอบเกียรติบัตร/มอบรางวัลการนำเสนอผลการฝึกงาน ณ เวทีติดชายหาด

 

                          โดย ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนง ผู้อำนวยการ สสวท.

 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ (ชุดลำลอง)

 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Orchid

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    เก็บสัมภาระ เตรียมออกเดินทาง

 

๐๙.๐๐ น.               ออกเดินทางจากโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

๑๘.๐๐ น.               แยกย้ายกลับภูมิลำเนา 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ      เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  และเวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง      

 

 

 

------------------------

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ2เพื่อรับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2562 

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดให้นักเรียนที่มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) จำนวน 543 คน ยื่นคำจำนงการเข้าสอบคัดเลือกรอบ 2 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

          บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 203 คน ดูไฟล์รายละเอียดประกาศได้ที่นี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท.ตรีโทเอก ต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ตามรายชื่อตามประกาศ ปฏิบัติตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งยืนยันการรับทุนที่ https://goo.gl/SzKM2c  จากนั้นพิมพ์เอกสารลงลายมือชื่อแล้วส่งไปที่ฝ่าย พสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (วงเล็บมุมซองว่า เอกสารยืนยันการรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ประกาศเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน หากไม่แจ้งยืนยันการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้ และ สสวท. จะดำเนินการแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกสำรองเพื่อยืนยันการรับทุนต่อไป
      ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศตามลิงค์นี้

ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งประกาศผลสอบวัดสมรรถนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังนี้

1. ไฟล์ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 62

2. ลิงค์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร และเข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท.

รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ
ผู้
1. ไฟล์ประกาศการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 62
2. ลิงค์แจ้งความประสงค์สมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
สสวท.

 

ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่  20 - 26  เมษายน 2562

ถึง น้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน

          คณะกรรมการค่ายฯ ขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่ให้ความสนใจสมัครเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ ถือว่าปีนี้
มียอดผู้สมัครจำนวนมากถึง 34 คน แต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ คณะกรรมการได้คัดเลือกพี่เลี้ยงไว้จำนวน 20 คน
ทั้งนี้  หากน้อง ๆ ติดภารกิจ ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ ขอให้แจ้งขอสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 

             ไฟล์ประกาศ รายชื่อพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน>>>>>คลิก