ประกาศการสอบคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564  โดยกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564  และกำหนดสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่ 30 – วันอาทิตย์ 31 มกราคม 2564  นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)  สสวท. อยู่ระหว่างการพิจารณาเลื่อนวันสอบข้อเขียนและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน พร้อมกันในลำดับต่อไป 

สอบถามข้อมูลโทร 0-2392-4021 ต่อ 2313 (นายชุมพล จันทะลา) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

-----------------------------

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

>>> ดาวน์โหลดประกาศ <<<
>>> กรอกข้อมูลใบสมัคร <<< 
>>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรอง <<< 

หากมีข้อสงสัยติดต่อ 0-2392-4021 ต่อ 2313 ในเวลาราชการ

ประกาศยืนยันการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

ประกาศสสวท. เรื่องตรวจสอบการตรวจสอบความปลอดภัยด้านความปลอดภัยระดับขั้นตอนต้นประจำปี 2563 วันที่ 26 ธันวาคม 2563
โดยให้ผู้เข้าตรวจสอบตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (ศ. . บค.) โดยขจร
1. เข้ารับการตรวจวัดกฎระเบียบเจ้าหน้าที่จองสนามสอบ
2. เดินเข้าเมืองคูหาตลอดเวลา
3. คิวอาร์โค้ดพิชิตไทยชนะสอบที่นักเรียนเข้าตรวจ
4. ขอให้เข้าผู้ ตรวจเส้นทางไปถึงสนามสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงเพื่อเข้ารับการตรวจวัดตามแนวทางป้องกัน COVID-19 ของ
สนามสอบแข่งขันได้จัดระเบียบเจลห้องตรวจและจัดห้องแบบในรูปแบบเว้าตามป้องกัน COVID- 19 ของ ศบค.
ตรวจสอบรายและพิมพ์บัตรประจำตัวเข้าห้องสอบได้ที่เว็บไซต์รับสมัครตามลิงค์นี้

ประกาศ สสวท. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564


สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2563  โดยมีรายละเอียดดังนี้

>>> Download ประกาศ สสวท. <<<

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฝ่าย พสวท. ให้พนักงาน work from home ในวันที่ 21-31 ธันวาคม 2563 ถ้าท่านมีเรื่องสอบถาม โปรดติดต่อผ่านอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (นายชุมพล จันทะลา) 

 

ประกาศผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2563 นั้น


     บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป จำนวน 439 คน โดยในจำนวนนี้ มีนักเรียนที่มีคะแนนอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 42 คน เหรียญเงิน จำนวน 29 คน เหรียญทองแดง จำนวน 49 คน และเกียรติบัตร จำนวน 89 คน รวมผู้ได้รับรางวัล จำนวน 209 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ  

     ทั้งนี้ นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยสามารถยื่นสมัครสอบเข้ารับทุน พสวท. เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยในเครือข่าย พสวท. ทั้ง 10 แห่ง ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในเครือข่าย พสวท. กําหนด  ดูรายละเอียดประกาศ


     สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร สามารถติดต่อขอรับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรได้ ณ โรงเรียนของผู้สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

More Articles...