ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รอบที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์
เข้าสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดให้มีการสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี นั้น


     เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคติดต่ออันตรายที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สสวท. จึงประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุน พสวท. รอบที่ 2 โดย สสวท.จะประสานงานนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เกิดขึ้นสำหรับนักเรียน ตามระเบียบและข้อบังคับของ สสวท.

 (ดูรายละเอียดประกาศ)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/

ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ รอบ 2 ได้ที่ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/form/applicant-2-special

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ2 เพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมรอบที่ 2 เพื่อรับทุนและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนาคม 2563) 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี


จะประกาศผลให้ทราบในเวลาประมาณ 12.00 น. 

- ดูรายละเอียดประกาศ

- ลงทะเบียนเข้าสอบรอบ 2

ประกาศ กิจกรรมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS2020)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการ สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists: ICYS2020) 

รายละเอียดและกำหนดการ ดังนี้

>>> ประกาศ รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ICYS 2020 <<<

ประกาศผลคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา จำนวน 6 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2563 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท
เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

บัดนี้ คณะกรรมการค่ายฯ พิจารณาคัดเลือกพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วดังเอกสารแนบ

ประกาศผลคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562>>คลิ๊กที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-------------------------

                   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อรับทุนศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้ 

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน. <<<