ตารางสัมภาษณ์นักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom)

 
ตารางสัมภาษณ์นักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom) ดังไฟล์--> 
 
ศึกษาแนวปฏิบัติและ link ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ https://bit.ly/3IMynHf

กำหนดการสอบ แนวปฏิบัติ และสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

กำหนดการสอบ แนวปฏิบัติ และสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

อ่านกำหนดการ แนวปฏิบัติ เพิ่มเติมที่ --> คลิก  

 

ประกาศการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)
     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน ๑๐ แห่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

ไฟล์รายละเอียดประกาศแนบ
- ดาวน์โหลดใลสมัคร

สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครของศูนย์โรงเรียนทั้ง ๑๐ แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โทร.๐๖ ๑๙๘๔ ๒๔๔๒ เลขที่ ๔๐ ซอยรามคำแหง ๔๓/๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ https://www.bodin.ac.th/

๒. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๒๔๒๙ ต่อ ๑๓๘ เลขที่ ๑๓๒/๑๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ http://www.samsenwit.ac.th/

๓. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โทร. ๐ ๒๙๖๙ ๑๔๐๒ – ๓ ต่อ ๑๒๗ เลขที่ ๒๑๑ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ http://www.sb.ac.th/

๔. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๒๖๑๓ เลขที่ ๑๑๗/๒ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ http://phrapathom.ac.th/

๕. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๔๐๒๓ เลขที่ ๒๓๘ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ http://www.yupparaj.ac.th/

๖. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๕๒ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ http://www.pp.ac.th/

๗. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๕๖๓๖ เลขที่ ๔ ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ http://www.knw.ac.th/

๘. โรงเรียนสุรนารีวิทยา โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๕๗๔๐ เลขที่ ๒๔๘ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ http://www.srn.ac.th/

๙. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โทร. ๐๙ ๑๔๖๑ ๓๒๓๑ เลขที่ ๔๖๗ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ http://www.hatyaiwit.ac.th/

 ๑๐. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๗๐๐๔ – ๕ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๓ ถนนนาพรุ-ท่าแพ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐http://www.benjama.ac.th/

 

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม สสวท.พบนักเรียนทุน พสวท. วันที่ 27 ม.ค. 66 และ 31 ม.ค. 66

  ตามที่ QTFT ร่วมกับ สสวท. ได้จัดกิจกรรมพบนักเรียนทุน พสวท. ทั้งกลุ่มที่กำลังศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงที่สำเร็จการศึกษาแล้ว

โดยมีกำหนดการประชุมในวันที่ 27 มกราคม  และ 31 มกราคม 2566 รายละเอียดดังภาพประชาสัมพันธ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมปลาย ปี 2566 รอบที่ 1

!! ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมปลาย ปี 2566 รอบที่ 1
ไฟล์ประกาศผลสอบ >> https://drive.google.com/.../1v7jdo3rqTHp6d8wwwmx.../view...
ขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศ ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบรอบที่ 2
และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามที่ สสวท. ระบุไว้ ที่ https://bit.ly/37YHogX ภายในวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น.
หากไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ ภายในวันและเวลาที่กำหนด ถือว่าไม่ประสงค์จะเข้าสอบรอบที่ 2