ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

ประจำปีการศึกษา 2563  ในศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน 10 แห่ง 

รายละเอียดประกาศดังนี้

รงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bodin.ac.th/home/2020/03/18183?fbclid=IwAR1mfmOjJf9JJGD1OxT58YvUW_ZWxqSzZn_Lx1YDn3Pfa8A3mHCrhH_iEZ4

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์   หรือ  http://www.sb.ac.th/

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  หรือ  http://phrapathom.ac.th/

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

โรงเรียนสุรนารีวิทยา  หรือ  http://110.49.30.133/index/index.php?mod=news_full&id_news=559&path=web/news

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย   หรือ  http://admission.hatyaiwit.ac.th/

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หรือ http://61.19.202.165/th/admission/m4/dpst-interview-result/

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2563

-----------------------------

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยดำเนินการจัดสอบข้อเขียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังต่อไปนี้  

>>> ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทุน ป.โท-เอก และป.เอก พสวท. ต่างประเทศ 2563 <<<

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ปัองกัน และควบคุมการระบาดของโรค ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นทุกคน ติดตามรายละเอียดประกาศกำหนดวันสอบสัมภาษณ์ เวลา และสถานที่สอบได้ทางเว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th/

ประกาศ เลื่อนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 และอบรมโปรแกรมเสริม พสวท. ออกไปโดยไม่มีกำหนด

ประกาศ เลื่อนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2562 และอบรมโปรแกรมเสริม พสวท. ออกไปโดยไม่มีกำหนด SealedSealed

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. 2558  เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการระบาดของโรค สสวท. จึงมีมาตรการให้ชะลอ หรือระงับการดำเนินการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการชุมนุมหรือพบปะของบุคคลจำนวนมากที่อาจส่งผลโดยตรงให้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

คณะกรรมการการดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้เข้าร่วมค่ายทุกคน จึงมีมติเลื่อนกิจกรรมดังกล่าว

ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) รอบที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563

     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์
เข้าสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดให้มีการสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2563 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี นั้น


     เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคติดต่ออันตรายที่มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรง ไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สสวท. จึงประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับทุน พสวท. รอบที่ 2 โดย สสวท.จะประสานงานนักเรียนเป็นรายบุคคลเพื่อรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเดินทางที่เกิดขึ้นสำหรับนักเรียน ตามระเบียบและข้อบังคับของ สสวท.

 (ดูรายละเอียดประกาศ)

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :   http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/

ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ รอบ 2 ได้ที่ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/form/applicant-2-special

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ2 เพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับอนุญาตเข้าร่วมรอบที่ 2 เพื่อรับทุนและพัฒนาผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีนาคม 2563) 

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ (อพวช.) จังหวัดปทุมธานี


จะประกาศผลให้ทราบในเวลาประมาณ 12.00 น. 

- ดูรายละเอียดประกาศ

- ลงทะเบียนเข้าสอบรอบ 2