ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-------------------------

                   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับอุดมศึกษาเพื่อรับทุนศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ ไปแล้วนั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้

>>> ประกาศผู้มีสิทธิ๋รับทุนโท-เอก และเอก ต่างประเทศ ปี 2563 <<<

ประกาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง การสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

-----------------------------

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่อง รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ
ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุน พสวท. ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้เห็นชอบในการปรับรูปแบบและระเบียบวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ให้สอดรับกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

>>> ประกาศ สสวท. <<<

ลิงค์กรอกข้อมูลในประกาศ ดังนี้  https://forms.gle/N7ZgDDuHbrzfvzMNA

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท ระดับมัธยมศึกษาประขจำปีการศึกษา2563

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
รับทุน พสวท. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563 โดยให้นักเรียนแจ้งยืนยันสิทธิ์การรับทุน พสวท. พร้อมทั้งระบุโรงเรียนที่ประสงค์ศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยทุน พสวท. ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/ นั้น

                บัดนี้ สสวท. ได้ตรวจสอบผลการยืนยันสิทธิ์ของนักเรียนเรียบร้อยแล้ว มีนักเรียนแจ้งยืนยันสิทธิ์ทั้งสิ้น จำนวน 53 คน โดยมีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 40 คน และนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกลำดับสำรอง จำนวน 13 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
ไฟล์ประกาศ

 

ฝ่าย พสวท. ขอแสดงความยินดีกับศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ที่มีผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

          ฝ่าย พสวท. ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวศุพล ภูพะเนียด นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนต (Ordinary National Educational Test, O-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

 

ห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ)

โครงการห้องเรียนพสวท(สู่ความเป็นเลิศ)

                     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 3 ทั่วประเทศเข้ารับทุน และกระจายไปศึกษาตามศูนย์โรงเรียนต่าง ๆ ที่ร่วมดำเนินงานทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ จำนวน 10 แห่ง คือ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช ซึ่งนักเรียนทุนทุกคนจะได้รับการบ่มเพาะด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีหลักสูตรโปรแกรมเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาการ 

                        ในคราวประชุมคณะอนุกรรมการ พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 91-3/2561 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้เปิดโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน 10 แห่ง (โรงเรียนละ 1 ห้อง ห้องละ 24 คน) เพื่อยกระดับมาตรฐานการพัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษของประเทศให้ขยายฐานมากขึ้น สำหรับเป็นต้นแบบการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ด้านนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และยกระดับมาตรฐานศูนย์โรงเรียน พสวท. ทั้ง 10 แห่ง 
ให้เป็นแม่ข่ายการพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษในภูมิภาค โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562

 >>> คู่มือโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) <<<

More Articles...