ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. แล้วนั้น

                  บัดนี้ สสวท. ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรองจำนวน 20 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
ลิงค์ไฟล์ประกาศ

ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ***ยกเลิกการสอบ ณ สสวท. ปรับเป็นสัมภาษณ์แบบออนไลน์โดย ฝ่าย พส

          ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดําเนินการจัดสอบข้อเขียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

          ในการนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 42 คน แยกเป็นระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 23 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 19 คน รายละเอียดประกาศดังนี้

>>> Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ <<<

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีถิ่นพํานักอยู่ ณ ต่างจังหวัด ที่ประสงค์ขอเข้าพัก ณ สสวท. เรสซิเด้นท์ ในวันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/3dpkYnJ ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. // ยกเลิก

***ประกาศเพิ่มเติม

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สสวท. ได้ประกาศปิดทำการและให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) ทั้งนี้ ฝ่าย พสวท. จึงขอแจ้งการยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ณ สสวท. ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 และปรับรูปแบบการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งฝ่าย พสวท. จะขอแจ้งกำหนดวันสอบใหม่ ให้ทราบต่อไป

สอบถามข้อมูลโทร 0-2392-4021 ต่อ 2313 (นายชุมพล จันทะลา) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-------------------------

                   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อรับทุนศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะตามแนวทางข้อสอบมาตรฐานสากล (SAT) และโจทย์สถานการณ์ การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ และสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วนั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สสวท. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้

>>> รายละเอียดประกาศ <<<

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ตามรายชื่อข้างต้น ปฏิบัติตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้กรอกรายละเอียดในเอกสารแจ้งการยืนยันรับทุน พสวท. (ท้ายประกาศ) จากนั้นพิมพ์เอกสารลงลายมือชื่อแล้วส่งไปที่ฝ่าย พสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ ๙๒๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  (วงเล็บมุมซองว่า เอกสารยืนยันการรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)  ภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ นับจากวันที่ประกาศเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน  หากไม่แจ้งยืนยันการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 เพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

1. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 จำนวน 100 คน เรียงตามลำดับคะแนน

2. รายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง การสอบรอบที่ 2 จำนวน 257 คน เรียงตามลำดับคะแนน

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 ให้ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 ลงทะเบียนไม่ครบจำนวน 100 คน สสวท. จะดำเนินการเรียกนักเรียนลำดับสำรอง การสอบรอบที่ 2 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามลำดับ
ไฟล์ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา เพื่อคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยหมดเขตรับสมัครเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

          ในการนี้ สสวท. ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครของนักเรียนทุน พสวท. เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะตามแนวทางข้อสอบมาตรฐานสากล (SAT) และโจทย์สถานการณ์ การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

>>> Download ประกาศ <<< 

>>> กำหนดการสอบสัมภาษณ์ <<<

สอบถามข้อมูลโทร 0-2392-4021 ต่อ 2313 (นายชุมพล จันทะลา) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

More Articles...