คำชี้แจงและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกทุนพสวท. ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง คำชี้แจงและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
------------------------------

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ออกประกาศ เรื่อง
1. การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

2. เปลี่ยนแปลงเวลาการทดลองสอบเสมือนจริง และเวลาการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดัง pdf file >> คลิก 

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ปีการศึกษา 2565

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
ปีการศึกษา 2565

1. เกณฑ์การคัดเลือก
ศูนย์โรงเรียน พสวท. ทั้ง 10 แห่ง พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็น
เลิศ) จากคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

2. จำนวนนักเรียนที่รับ
ศูนย์โรงเรียนดาเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ โดยรับนักเรียนไว้จำนวนประมาณ 24-36 คนต่อห้องเรียน
และส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ให้ สสวท. รวบรวมเป็นฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการฯ (ดูจากประกาศของแต่ละศูนย์โรงเรียน)

.............อ่านเพิ่มเติม ดังไฟล์แนบ         >>> รายละเอียดประกาศ <<<  

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2565

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

                        ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อรับทุนศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2565 และ คณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ได้ประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุน พสวท. เสร็จสิ้นลงแล้ว  สสวท. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้

>>> Download ประกาศ<<<

ประกาศ สสวท. เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

-----------------------------

               สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

>>> Download ประกาศ <<<

ประกาศ สสวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

-----------------------------

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยหมดเขตรับสมัครเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นั้น

ในการนี้ สสวท. ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครของนักเรียนทุน พสวท. เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก และรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้

>>download ประกาศ<<

More Articles...