หลักสูตรที่อนุญาตให้นักเรียนทุน พสวท. ศึกษาได้

รายชื่อสาขาวิชาที่เสนอเพื่อพิจารณา บรรจุเป็นหลักสูตรที่อนุญาตให้นักเรียนทุนเลือกศึกษาได้ จำนวน ๕๑ หลักสูตร ในการประชุมระดับอุดมศึกษาในประเทศ ครั้งที่ ๑๖๐-๒/๒๕๕๘ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และหลักสูตรที่อนุมัติในปี ๖๑-๖๒
รายละเอียดไฟล์แนบ

ประกาศเรื่อง การสอบวัดการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดดังไฟล์แนบ

>>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุน

 

ยืนยันสิทธิรับทุน ภายในวันที่ 26 เมษายน 2562 

ทั้ง 2 ช่องทางได้แก่

        1. >>>> แบบฟอร์ม google form ยืนยันรับทุน  

        2. >>>> เอกสารการยืนยันรับทุน

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) เพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียน พสวท.(สู่ความเป็นเลิศ) เพิ่มเติม
              ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศให้นักเรียนที่มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 ที่มีผลคะแนนการสอบลำดับที่ 1 – 1,500 หรือเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป ยื่นความจำนงสมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน 10 แห่ง (แห่งละ 1 ห้อง จำนวน 24 คน) ประจำปีการศึกษา 2562 ตามประกาศลงวันที่ 21 มกราคม 2562 ซึ่งได้ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลแล้วนั้น  สสวท. มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ที่มีผลการสอบ
วัดสมรรถนะทางวิชาการฯ ของ สสวท. ลำดับที่ 1 – 1991 (จำนวน 2,081 คน) เพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการฯ เพิ่มเติม (รอบที่ 2) ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน 7 แห่ง ดูรายละเอียดดังนี้
           1. ไฟล์ประกาศและรายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร 
           2. ลิงค์แจ้งความประสงค์สมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนพสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ <<<<คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้ ก่อนวันสัมภาษณ์ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม  https://goo.gl/forms/KXcyDbyo2jb8U6gB3  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. 
ทั้งนี้ หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

2. สำหรับนักเรียนที่ทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ประสงค์ที่จะสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ กรุณาแจ้งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น.