ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา (อ่านรายละเอียดประกาศ)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ อ่านเอกสารแนบท้ายประกาศโดยละเอียด และขอให้กรอกข้อมูลในหนังสือยืนยันการรับทุนท้ายเอกสารแนบฯ แล้วส่งกลับมาที่ฝ่าย พสวท. และ สควค. ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นผู้ได้รับทุน (ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558)

หมายเหตุ
ผู้มีสิทธิได้รับทุนสามารถส่งหนังสือยืนยันผ่านทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อเล็กทรอนิกส์ได้ก่อน แต่ต้องส่งเอกสารตัวจริงมายัง สสวท. ในภายหลัง

ปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท.ประจำปีการศึกษา 58

สสวท. จัดปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมศรีวรา เอ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้
กำหนดการ
การปฐมนิเทศนักเรียนทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ ปีการศึกษา 2558
นที่ 12-14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  ห้องประชุมศรีวรา เอ  โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 18.00 น.

นักเรียนทุน และ ผู้ดูแล เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร

19.00 – 19.30 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร  ชี้แจงรายละเอียด

19.30 - 21.30 น.

กิจกรรมกลุ่มความสัมพันธ์เครือข่ายนักเรียนทุน พสวท. โดยคณะนักศึกษาทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 07.40 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

08.00 – 09.30 น.

พิธีเปิด มอบเข็มตราสัญลักษณ์  โดย ผู้บริหาร สสวท.

09.30 – 10.15 น.

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสวท.  (ดร.พรชัย  อินทร์ฉาย) ให้โอวาท

10.30 – 12.00 น.

จากนักเรียนทุน พสวท. ในวันวาน  สู่อาชีพนักวิทยาศาสตร์ กับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นในวันนี้   โดย ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น   มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ ห้องศรีวรา เอ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 13.30 น.

เดินทางจากที่พักไป SCG Experience: ศูนย์รวมความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย

13.30 – 15.30 น.

เยี่ยมชม SCG Experience:  ความคิด ความฝันสู่นวัตกรรม เพื่อตอบสนองสังคม
โดย เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา SCG  

15.30 – 16.00 น.

เดินทางกลับที่พัก

16.00 – 18.00 น.

กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  โดยคณะนักศึกษาทุน พสวท. ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องทรัพย์มณี

18.00 – 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

19.00 – 21.00 น.

การบรรยาย เรื่อง โอกาสและอนาคตในอาชีพสายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดย ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช  ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ณ ห้องทรัพย์มณี

วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

06.00 – 08.00 น.

รับประทานอาหารเช้า

08.30 – 11.30 น.

ทดสอบภาษาอังกฤษTOEFL ITP ณ ห้องศรีวรา เอ

11.30 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.

แรกพบ แรกรู้จัก ทุน พสวท. โดย คณะทำงาน ฝ่าย พสวท. และ สควค. ณ ห้องศรีวรา เอ

14.30 - 15.00 น.

รับประทานอาหารว่าง

15.00 เป็นต้นไป

เดินทางกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ
1. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. อาหารว่างและเครื่องดื่มเสริฟตามความเหมาะสม
3. แต่งกายชุดสุภาพ งดสวมรองเท้าแตะ
10.15-10.30 น.  รับประทานอาหารว่าง (เช้า)
14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่าง (บ่าย)

 

[20151006] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา
- รายละเอียดประกาศ
- ลำดับการสัมภาษณ์

UPDATE
รายละเอียดการสำรองห้องพัก

ผู้สอบสัมภาษณ์ที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด (ยกเว้นกรุงเทพฯและเขตปริมณฑล)
หากต้องการสำรองที่พัก สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล ศูนย์โรงเรียน/มหาวิทยาลัย และวันที่ต้องการเข้าพักได้ที่คุณวาสนา สุขสาคร
อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 0-2392-4021 ต่อ 2318 ภายในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม)

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2558 (เพิ่มเติม) และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา (สามารถอ่านประกาศได้ที่นี่)

ทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี 2558

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย (research fund) ประจำปี 2558 จำนวน 30 ทุน สำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุที่มีหน้่วยงานรองรับและยังไม่สามารถหาทุนสนับสนุนการทำวิจัยจากแหล่งทุนอื่น เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยทันทีหลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ก่อนที่พลังและคววามมุ่งมั่นในการทำวิจัยจะค่อยๆ ถอถอยไป และเพื่อพัฒนาศักยภาพและประสบการณ์ในการทำงานวิจัยก้าวสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีกำลังใจและความระตือรือร้นทางวิชาการและเอื้อให้การทำวิจัยบูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและความเป็นเลิศในวิชาชีพ...โดยสามารถดาวน์โหลดไฟล์ที่เกี่ยวข้องดังนี้
     1. ไฟล์ประกาศและแบบฟอร์มขอทุน [สกุล  PDF]
     2. ไฟล์แบบฟอร์มขอทุน [สกุล docx]