ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566
----------------------------------

         ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ได้ดำเนินงานทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 โดยมีเป้าหมายมุ่งเน้นการผลิตนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัย ซึ่งเป็นกำลังคนที่มีศักยภาพสูงและมีพื้นฐานที่เข้มแข็งด้านองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อสร้างผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดการเพิ่มศักยภาพของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
           ในปีการศึกษา 2566 สสวท. ได้ขอความร่วมมือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบแรก จากนักเรียนทั่วประเทศที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยดำเนินการพร้อมกับการคัดเลือกนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ (ใช้ข้อสอบเดียวกัน) สำหรับการสอบคัดเลือกรอบสอง สสวท. จะเป็นผู้ดำเนินการสอบคัดเลือก

.......อ่านเพิ่มเติม>>>คลิก 

ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

------------------------------

                    ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมในการรับทุนฯ โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุน พสวท. ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ไป เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 นั้น

                    บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมในการรับทุนฯ แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้

>>> Download ประกาศ สสวท. <<<

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

------------------------------

                        ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นั้น

                              คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุน พสวท. ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ สสวท. ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมในการรับทุนฯ และได้พิจารณาโอนทุนระดับปริญญาเอกที่มีผู้สละสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองของทุนระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ระดับปริญญาเอก สสวท. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ระดับปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ เพิ่มเติม จำนวน 1 คน รายละเอียดดังประกาศ (เพิ่มเติม)

>>> Download ประกาศ สสวท. (เพิ่มเติม) <<<

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 นั้น

          บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการสอบและประมวลผลการสอบ รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 40  คน และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรองจำนวน 49 คน
ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศได้ที่นี่
ไฟล์ใบรับรองการจัดหลักสูตรและกิจกรรมตามหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. (สามารถส่งภายหลังได้)

ประกาศ สสวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

-----------------------------

                    ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยดําเนินการจัดสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และได้มีการพิจารณาตัดสินผลการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

                    ในการนี้ สสวท. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 41 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 22 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 19 คน ตามสาขาวิชา ดังนี้

>>>download ประกาศ<<<

ด่วนที่สุด

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่พํานักอยู่ ณ ต่างจังหวัด และประสงค์ขอเข้าพักณ สสวท. เรสซิเด้นท์ ในวันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าพักผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/W4bL8ghgVLaxHhSi6 ภายในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:00 น.

ประกาศ !! มาตรการ ระเบียบการสอบ และตารางห้องสอบสัมภาษณ์ ทุน พสวท. ระดับมัธยมปลาย ปี 2565

ประกาศ มาตรการและระเบียบการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 – 17:30 น. และตารางแบ่งห้องสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดังนี้
1. มาตรการและระเบียบการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
:https://drive.google.com/file/d/1upFoRgDqPMrjJP8FbzQ0YjdeRXKY13y7/view?usp=sharing

2. ตารางแบ่งห้องสอบสัมภาษณ์
: https://drive.google.com/file/d/1DkXLNr7Jy33qTKXEaThVetMUMQ-t-QRc/view?usp=sharing