ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 นั้น

          บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการสอบและประมวลผลการสอบ รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 40  คน และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรองจำนวน 49 คน
ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศได้ที่นี่
ไฟล์ใบรับรองการจัดหลักสูตรและกิจกรรมตามหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. (สามารถส่งภายหลังได้)

ประกาศ สสวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

-----------------------------

                    ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยดําเนินการจัดสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และได้มีการพิจารณาตัดสินผลการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

                    ในการนี้ สสวท. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 41 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 22 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 19 คน ตามสาขาวิชา ดังนี้

>>>download ประกาศ<<<

ด่วนที่สุด

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่พํานักอยู่ ณ ต่างจังหวัด และประสงค์ขอเข้าพักณ สสวท. เรสซิเด้นท์ ในวันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าพักผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/W4bL8ghgVLaxHhSi6 ภายในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:00 น.

ประกาศ !! มาตรการ ระเบียบการสอบ และตารางห้องสอบสัมภาษณ์ ทุน พสวท. ระดับมัธยมปลาย ปี 2565

ประกาศ มาตรการและระเบียบการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์สำหรับการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 เวลา 08:00 – 17:30 น. และตารางแบ่งห้องสอบสัมภาษณ์
รายละเอียดังนี้
1. มาตรการและระเบียบการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์
:https://drive.google.com/file/d/1upFoRgDqPMrjJP8FbzQ0YjdeRXKY13y7/view?usp=sharing

2. ตารางแบ่งห้องสอบสัมภาษณ์
: https://drive.google.com/file/d/1DkXLNr7Jy33qTKXEaThVetMUMQ-t-QRc/view?usp=sharing

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

     ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
     ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 โดยจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบสูงสุดเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย จำนวนประมาณ 100 คน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ นั้น
บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบ รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 103 คน เรียงตามลำดับคะแนน ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศตามลิงค์นี้

กำหนดวันสอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

                    ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศเรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เนื่องจากการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคของระบบจัดสอบออนไลน์ และ สสวท. ได้เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. รอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ออกไปก่อน นั้น
สสวท. ขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าวที่เกิดขึ้น

                     บัดนี้ เพื่อให้การจัดสอบดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ สสวท. จึงกำหนดวันสอบคัดเลือกฯ
รอบที่
1 ใหม่ เป็นวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 และเปลี่ยนแปลงการสอบแบบออนไลน์ (Online) เป็นการสอบปกติ (On-site) และขอยกเลิกการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 การสอบวัดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คงไว้เฉพาะการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนจากคะแนนการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดของการสอบคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือก การประกาศผลการสอบ และการขอคืนเงินค่าสมัครสอบและสละสิทธิ์การสอบ 
ดูรายละเอียดเพิ่มจากไฟล์ประกาศนี้