ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2567

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 26 – 30 เมษายน 2567
⛺️ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทยเขาใหญ่ อำเภอ ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
⏱ระยะเวลาการรับสมัคร เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2566
 วิธีการสมัคร กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ---->  
ศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัคร และประกาศรับสมัครฉบับเต็มได้ที่ ----> 
 
 
 
 

ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง สอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

---------------------------------------

อ่านประกาศฉบับเต็ม >>>>> คลิก 

ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง เรื่อง การสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

---------------------------------------

อ่านประกาศฉบับเต็ม >>>>> คลิก 

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

---------------------------------------

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ดังแนบ

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ตามรายชื่อข้างต้น กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยืนยันการรับทุนฯ ให้ครบถ้วนพร้อมกับลงลายมือชื่อ และส่งให้ ฝ่าย พสวท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 หรือภายในระยะเวลา 7 วันทำการ นับจากวันที่ประกาศให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ

หากไม่แจ้งยืนยันการรับทุนฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ สละสิทธิ์การรับทุนนี้

อ่านประกาศฉบับเต็ม >>>>> คลิก 

 

ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

 

-----------------------------

                    ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยร่วมกับศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่ง ทั่วประเทศ ดําเนินการจัดสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 และได้มีการพิจารณาตัดสินผลการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

                   ในการนี้ สสวท. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 37 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 25 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 12 คน ตามสาขาวิชา ดังนี้

 

>>> Download ประกาศ <<<

 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่พํานักอยู่ต่างจังหวัด  และประสงค์ขอเข้าพัก ณ ที่พักที่  สสวท.  จัดให้  ในวันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าพักผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/arwyHpKPyEMYkzbC6 ภายในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 16.00 น.

 

More Articles...