ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน พสวท. ที่เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists : ICYS)

on . Posted in ข่าวทั่วไป
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุน พสวท. ที่เป็นผู้แทนประเทศไทย เข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์ รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists : ICYS)

- นางสาวจุฬาลักษณ์ อินต๊ะสิน นักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นำเสนอโครงงาน เรื่อง การแยกราเอนโดไฟท์ที่สร้างไอระเหยจากพืชบางชนิดในภาคเหนือของประเทศไทย (สาขา life science)

ได้รางวัลเหรียญเงิน Poster Presentation และรางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation

- นายรฐนนท์ ทิพปภาโชติ นักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นำเสนอโครงงาน เรื่อง การศึกษาการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลใหม่ของออกตะไวนิลซิลเซสควิออกเซนโดยมีเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาและการเปลี่ยนหมู่ฟังก์ชันเป็นหมู่ไนโตร ผ่านปฏิกิริยาแทนที่ด้วยสารอิเล็กโตรฟิลิก (สาขา Environmental Science)

ได้รางวัลเหรียญทองแดง Poster Presentation และรางวัลเหรียญทองแดง Oral Presentation

- นายจักรา อัศวลาภสกุล นักเรียนทุน พสวท. ศูนย์โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย

นำเสนอโครงงาน เรื่อง การเข้ารหัสรูปภาพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยโดยอาศัยการสร้างการแปลงใหม่ที่มีพื้นฐานมาจากการแปลงของอาร์โนลด์ (สาขา Mathematics)

ทั้งนี้ คณะผู้แทนประเทศไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 16-22 เมษายน 2560 ณ เมือง Stuttgart สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยมี รศ.ดร. ปกรณ์ โอภาประกาสิต บัณฑิต พสวท. จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร เป็นกรรมการอิสระ อาจารย์ ดร.ภานุพันธ์ ลิมปชยาพร บัณฑิต พสวท. จาก มหาวิทยาลัยศิลปากร และและนางสาวคงนิตา เคยนิยม ผู้ชำนาญ จาก สสวท. เป็นผู้นำทีม

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ดวงกมล เบ้าวัน อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล 2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (Mathematics Field)

on . Posted in ข่าวทั่วไป

“สสวท. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล เบ้าวัน อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัล 2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (Mathematics Field) ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิทยาศาสตร์สำหรับประเทศกำลังพัฒนา (The Academy of Sciences for the Developing World – TWAS)

 Congratulations to Assoc. Prof. Dr.Duangkamon Baowan for receiving "2016 TWAS Prize for Young Scientist in Thailand (Mathematics Field)", under the collaboration of National Research Council of Thailand and The Academy of Sciences for the Developing World.”

Cr. Facebook Mahidol University, Faculty of Science

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี2559

on . Posted in ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 ผศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน "เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี"  
ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.พรรัตน์ รับรางวัลดีเด่น สออ.ประเทศไทย

on . Posted in ข่าวทั่วไป

          สาขา พสวท. และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พรรัตน์  วัฒนกสิวิชช์  อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ บัณฑิต พสวท. ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) พ.ศ. 2556 ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
http://www.asaihlth.in.th/home.html

รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี56

on . Posted in ข่าวทั่วไป

บัณฑิต พสวท.ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556 จำนวน 2 คน

          ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร ดวงกมล  เบ้าวัน อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ผศ.ดร. วิทยา  เงินแท้ อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี สาขาเคมีวิเคราะห์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บัณฑิต พสวท.ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2556 ในงานแถลงข่าวรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำ พ.ศ. 2556 ณ ห้องแลนด์มารน์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ดูภาพงานแถลงข่าวได้ที่นี้