ดร.พรรัตน์ รับรางวัลดีเด่น สออ.ประเทศไทย

on . Posted in ข่าวทั่วไป

          สาขา พสวท. และ สควค. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีกับ ดร. พรรัตน์  วัฒนกสิวิชช์  อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ บัณฑิต พสวท. ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ. ประเทศไทย (ASAIHL-Thailand Award) พ.ศ. 2556 ประเภทอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย)
http://www.asaihlth.in.th/home.html