ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ได้รับรางวัล GREEN TALENTS 2012 ณ ประเทศเยอรมนี

on . Posted in ข่าวทั่วไป

       อาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้เดินทางไปรับรางวัลและเข้าร่วมกิจกรรมบางส่วนที่เป็นส่วนหนึ่งของรางวัลระหว่างวันที่ 9-24 ตุลาคม 2555 โดยเข้ารับรางวัลกับท่านรัฐมนตรี Prof. Dr. Annette Schavan (The Federal Ministry of Education and Research (BMBF)) ในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 
       รางวัล Green Talent เป็นโปรแกรมการแข่งขันระดับโลกที่ทำการคัดเลือกให้รางวัลแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ทั่วโลกที่มีผลงานวิจัย ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาที่เป็นสีเขียว รางวัล Green Talent เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2009 โดยได้รับการสนับสนุนจาก The German Federal Government ภายใต้การจัดการของ The Federal Ministry of Education and Research (BMBF) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือด้าน R&D ในระดับนานาชาติ เพื่อการพัฒนาสีเขียวที่ยั่งยืน โดยมีประเทศเยอรมนีเป็นศูนย์กลางในการให้การสนับสนุนในด้านบุคลากร สถานที่วิจัย และ เทคโนโลยี ในปี 2012 
       อาจารย์ ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา ได้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน Green Talent 2012 และได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 25 จากผู้สมัครทั่วโลก (69 ประเทศ) โดยรางวัลประกอบด้วย
       - การเข้าร่วม The International Forum for High Potentials in Sustainable Development ณ ประเทศเยอรมนี
       - การเยี่ยมสถาบันวิจัยชั้นนำของเยอรมนี
       - การมีโอกาสพูดคุยกับนักวิทยาศาสตร์/นักวิจัยใดก็ได้ในประเทศเยอรมนีที่ผู้รับรางวัลต้องการ
       - การทำงานวิจัย ณ สถานบันใดก็ได้ในประเทศเยอรมันเป็นเวลา 3 เดือน ในปี 2556

ข้อมูลจาก
http://sat.rmutl.ac.th/index.php/pr/2012-01-10-00-07-37/255--green-talents-2012-