DPST HALL OF FAME ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์

on . Posted in ข่าวทั่วไป

 

“ศาสตราจารย์ผู้เปลี่ยนงานวิจัยเป็นธุรกิจทำเงินหลาย 100 ล้าน”

ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์ นักวิจัยผู้คิดนอกกรอบค้นคว้าหาสิ่งแปลกใหม่ใกล้ตัวมาพัฒนาให้เป็นประโยชน์อยู่ตลอดเวลา เป็นผู้ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ มีผลงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นบุคลากรทรงคุณค่าทางด้านการวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ และด้านนวัตกรรม