ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา ในโอกาสได้รับรางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561"

on . Posted in ข่าวทั่วไป

**อาจารย์ภาควิชาชีววิทยารับรางวัลระดับชาติ**
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพร ภัทรดิลกรัตน์ เข้ารับโล่รางวัล "นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2561" จาก รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา ไวคกุล นายกสมาคมปรสิตวิทยาและอายุศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

ทั้งนี้สมาคมปรสิตวิทยาและอายุรศาสตร์เขตร้อนแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัล “นักปรสิตวิทยารุ่นใหม่ดีเด่น” (Young Parasitologist Award) เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิจัยด้านปรสิตวิทยา (อายุไม่เกิน 40 ปี) ที่มีศักยภาพและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพวิชาการระดับนานาชาติ ตลอดจนเป็นผู้มีจรรยาบรรณและอุทิศตนเพื่องานวิจัยด้านปรสิตวิทยาอย่างจริงจัง จนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการทั่วไป