รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ปี2559

on . Posted in ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต พสวท. ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ประจำปี 2559 ผศ.ดร.พนิดา สุรวัฒนาวงศ์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จากผลงาน "เคมีคำนวณเพื่ออธิบายกลไกของปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมี"  
ดูข้อมูลเพิ่มเติม