ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนพสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และกำหนดวันเวลา และสถานที่สอบ <<<<คลิก

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดที่ประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้ ก่อนวันสัมภาษณ์ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม  https://goo.gl/forms/KXcyDbyo2jb8U6gB3  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. 
ทั้งนี้ หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

2. สำหรับนักเรียนที่ทำวิจัย ณ ต่างประเทศ ประสงค์ที่จะสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ กรุณาแจ้งกลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 16.00 น. 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ2เพื่อรับทุน พสวท.เพิ่มเติม

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

             ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง  นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพิ่มเติม
             ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศขยายเวลาให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 09.00 น เนื่องจากมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. ได้แจ้งขอสละสิทธิ์ จำนวน 8 คน ตามประกาศ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
           บัดนี้ มีนักเรียนผู้มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. เพิ่มเติม จำนวนทั้งสิ้น 8 คน และ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สอบรอบ 2 เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้วดังนี้

1.

เด็กหญิง

เปรมา

ตั้งปูชนียกุล

 2.

เด็กหญิง

พิชญา

ปรมาเวศ

3.

เด็กชาย

ณภัทร

กิตินันท์

3.

นางสาว

อชิรญา

จันทมุนี

5.

นาย

พลวิชญ์

ธีรพันธุวัฒน์

6.

นางสาว

ภรณ์ชนก

พิณนุวัตร

7.

เด็กหญิง

น้ำฟ้า

พัฒนรังสรรค์

8.

นาย

ธนสิน

สมที

              ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  ต่อไป ดูไฟล์ประกาศได้ที่นี่

ขยายเวลาให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ2พสวท-ถึงวันที่-1-มี-ค-62

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ขยายเวลาให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 203 คน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น
     เนื่องจากมีนักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. ตามประกาศ ได้แจ้งขอสละสิทธิ์การเข้าสอบรอบ 2 จำนวน 8 คน จึงทำให้จำนวนผู้เข้าสอบไม่ครบจำนวนตามที่กำหนด และเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์ตามประกาศ “เรื่อง ผลการสอบวัดสมรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562” ที่สนใจเข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. เพิ่มเติม สสวท. จึงขยายเวลาให้นักเรียนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 แจ้งความประสงค์เข้ารับการสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. เพิ่มเติม ได้ที่ https://goo.gl/XxFP6Q ภายในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 ก่อนเวลา 09.00 น. โดย สสวท. จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพิ่มเติม เรียงตามลําดับคะแนน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. เพิ่มเติม เพื่อเข้ารับการคัดเลือกระหว่างวันที่ 3 - 5 มีนาคม 2562 ทาง http://dpst.ipst.ac.th ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. ดูไฟล์ประกาศได้ที่นี่

 

กำหนดการค่ายภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

 

รายละเอียดกำหนดการ และเอกสารแบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้ดังลิงค์>>>>>>คลิก

 

 

กำหนดการ
ค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน สำหรับนักเรียนทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒

 

ณ โรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

 

 

วันเสาร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ (ชุดพละโรงเรียน)

 

๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.    นักเรียนแต่ละศูนย์/คณะกรรมการ เดินทางถึงสนามบินภูเก็ต/สถานีขนส่งภูเก็ต
                          (อาหารกลางวันตามอัธยาศัย)

 

๑๓.๐๐ -  ๑๕.๐๐ น.   เดินทางไปโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
                          /รับกุญแจ เก็บสัมภาระ/พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.    นักเรียนชั้น ม. ๔ นำเสนอ proposal (ภาษาไทย) แบ่งเป็น ๔ ห้อง

 

๑)  Khao Lak                         ๒)  Premium Lounge

 

๓)  Training Room                  ๔)  Time out Bar

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น

 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๓๐ น.    ชี้แจงการอยู่ค่ายฯ/ชี้แจงการนำเสนอการฝึกงาน /กิจกรรมวิทย์รอบด้าน ต้านสึนามิ ตอนที่ ๑

 

                          /ชี้แจงละลายพฤติกรรม/ประชุมกรรมการ ณ ห้อง Khao Lak  

 

*๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   ประชุมปฏิบัติการโครงงาน ๑ (ครูที่ปรึกษาโครงงาน ม.๔) ณ ห้อง Training Room        

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ (ชุดนักเรียน)

 

๐๘.๐๐ –  ๐๘.๓๐ น.  ประชุมกรรมการชี้แจงการนำเสนอผลการฝึกงาน ม.๕/โครงงาน ม.๔ ณ ห้อง Khao Lak
โดย ดร.ภวธน เขมะวิชานุรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.      นักเรียนชั้น ม. ๕ นำเสนอการฝึกงานแบบบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) แบ่งเป็น ๔ ห้อง     

 

๑)  Khao Lak                         ๒)  Premium Lounge

 

๓)  Training Room                            ๔)  Time out Bar

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Orchid
๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.    กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ประชุมกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน  ณ ห้อง Khao Lak

 

วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ (เสื้อทีม)

 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Orchid

 

๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.   เสวนาวิชาการ หัวข้อ  โจทย์วิจัยสึนามิ เพื่อนักวิทย์รุ่นใหม่ ณ ห้อง Khao Lak

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Orchid

 

 

 

 

 

 

 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.    กิจกรรม แรลลี่วิทย์  พิชิตสึนามิ

 

                          ซุ้มเคมี              :  โดย ดร.ธันฐภัทร์  บุญช่วย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

                          ซุ้มชีววิทยา        :  โดย ผศ.ดร.สิทธิพร  ภัทรดิลกรัตน์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

                          ซุ้มฟิสิกส์           :  โดย ดร.นนท์  ทองโปร่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

                           ซุ้มคณิตศาสตร์     :  โดย ดร.ระวี  สุวรรณเดโชไชย มหาวิทยาลัยมหิดล

 

                          ซุ้มคอมพิวเตอร์    :  โดย ดร.อภิรักษ์  หุ่นหล่อ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

                          ซุ้มธรณีวิทยา      :  โดย ดร.ตฤณ อินทรประสงค์ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.    คลินิกให้คำปรึกษา proposal ของนักเรียน ม.๔

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Orchid

 

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.    กิจกรรมดาราศาสตร์ โดย ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์
                          แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.    กิจกรรมละลายพฤติกรรม/ประชุมกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน

 

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ (เสื้อทีม)
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้อง Orchid

 

๐๙.๐๐  - ๑๑.๐๐ น.   ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สึนามิ และเรือตรวจการณ์ (เรือ ต.๘๑๓) (ทุกคน)

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๓.๐๐ –  ๑๖.๐๐ น.   ศึกษาดูงาน แบ่งเป็น ๒ สาย

 

                          สายที่ ๑  ศึกษาดูงานสวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านน้ำเค็ม อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

                          สายที่ ๒  ศึกษาดูงานแหลมปะการัง  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

๑๖.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.    คลินิกให้คำปรึกษา proposal ของนักเรียน ม.๔

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Orchid

 

๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.    - กิจกรรม วิทย์รอบด้าน ต้านสึนามิ ตอนที่ ๒  โดย ดร.จุติภรณ์ ทัสสกุลพนิช   
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ดร.ศุภณัฐ ชัยดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้อง Khao Lak

 

*๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.   ประชุมปฏิบัติการโครงงาน ๑ (ครูที่ปรึกษาโครงงาน ม.๔) ณ ห้อง Training Room

 

วันพุธที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ (ชุดลำลอง)

 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้อง Orchid

 

๐๘.๓๐ –  ๑๒.๐๐ น.   กิจกรรม วิทย์รอบด้าน ต้านสึนามิ ตอนที่ ๓

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Orchid

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    สานสัมพันธ์พี่น้อง พสวท.

 

๑๕.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    กีฬาฮาเฮพี่น้อง พสวท.

 

๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

๑๘.๐๐ – ๑๙.๐๐ น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Orchid

 

๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.    กิจกรรม “พี่เพื่อน้อง” โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์  เงินมีศรี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.    กิจกรรม “รับขวัญน้อง” 

 

๒๑.๐๐ – ๒๑.๓๐ น.    ประชุมกรรมการ/สวดมนต์/เข้านอน 

 

*๑๓.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.   ประชุมปฏิบัติการโครงงาน ๑ (เฉพาะครูที่ปรึกษาโครงงาน ม.๔) ณ ห้อง Training Room

 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ (ชุดลำลอง)

 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า

 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.    กิจกรรม วิทย์รอบด้าน ต้านสึนามิ ตอนที่ ๔

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Orchid

 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.    กิจกรรม วิทย์รอบด้าน ต้านสึนามิ ตอนที่ ๕

 

๑๕.๓๐ – ๑๘.๐๐ น.    เตรียมการแสดง (๗ กลุ่ม)

 

๑๘.๐๐ – ๒๒.๓๐ น.    พิธีปิดค่ายฯ/มอบเกียรติบัตร/มอบรางวัลการนำเสนอผลการฝึกงาน ณ เวทีติดชายหาด

 

                          โดย ศาสตราจารย์ชูกิจ ลิมปิจำนง ผู้อำนวยการ สสวท.

 

วันศุกร์ที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ (ชุดลำลอง)

 

๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Orchid

 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.    เก็บสัมภาระ เตรียมออกเดินทาง

 

๐๙.๐๐ น.               ออกเดินทางจากโรงแรมเซ็นทารา ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    รับประทานอาหารกลางวัน

 

๑๔.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

๑๘.๐๐ น.               แยกย้ายกลับภูมิลำเนา 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ      เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕  และเวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  พักรับประทานอาหารว่าง      

 

 

 

------------------------

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบ2เพื่อรับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2562 

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ประกาศผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 และกำหนดให้นักเรียนที่มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) จำนวน 543 คน ยื่นคำจำนงการเข้าสอบคัดเลือกรอบ 2 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

          บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2562 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 203 คน ดูไฟล์รายละเอียดประกาศได้ที่นี้