อนุมัติให้การทำวิจัยหลังปริญญาเอกในประเทศ เป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1 /2560 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. สามารถทำวิจัยหลังปริญญาเอกในประเทศ และให้นับเวลาเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การวิจัยหลังปริญญาเอกต้องเป็นการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทุน พสวท. ในระหว่างการทำวิจัยหลังปริญญาเอกในหน่วยงานของรัฐ

3. การขออนุญาตทำวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเริ่มทำสัญญาจ้างการทำวิจัยหลังปริญญาเอก พร้อมเอกสารตอบรับและสัญญาจ้างจากหน่วยงานที่ให้ทำวิจัยหลังปริญญาเอก โดยระบุระยะเวลาให้ชัดเจน

4. การขออนุญาตขยายเวลาทำวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนหมดสัญญา พร้อมเอกสารแจ้งเหตุผลและได้รับอนุญาตการขยายเวลาจากหน่วยงานที่ให้ทำวิจัยหลังปริญญาเอก โดยระบุระยะเวลาขยายให้ชัดเจน

5. ถ้าหน่วยงานที่จ้างผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ให้ทำวิจัยหลังปริญญาเอกเลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญา ให้ผู้สำเร็จทุน พสวท. แจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบภายใน 15 วัน หลังจากถูกเลิกจ้าง

6. ถ้าผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ขอลาออกจากการทำวิจัยหลังปริญญาเอกก่อนครบกำหนด ให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. แจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบล่วงหน้าก่อนวันลาออก 30 วัน

7. ก่อนหมดสัญญาจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ต้องแจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

8. ในการนับเวลาทั้งหมดของการปฏิบัติงานชดใช้ทุนด้วยการทำวิจัยหลังปริญญาเอก มีผลต่อเมื่อส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ หรือได้รับการตีพิมพ์แล้ว ซึ่งต้องอยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูลของ ISI หรือ SCOPUS ที่มีชื่อผู้รับทุนในผลงานตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัยที่มีการจดสิทธิบัตร โดยส่งเอกสารแสดงความร่วมมือในการคิดหรือประดิษฐ์อย่างน้อย 1 อย่าง

อนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท สามารถปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงเรียน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท เฉพาะผู้ที่ไม่ประสงค์ศึกษาต่อหรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สามารถปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงเรียนของรัฐที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ/หรือมีการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกของหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติงาน และต้องสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา (อ่านรายละเอียดประกาศ)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ อ่านเอกสารแนบท้ายประกาศโดยละเอียด และขอให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยืนยันการรับทุน (กดเพื่อเข้าแบบฟอร์มออนไลน์) จากนั้นพิมพ์เอกสาร ลงลายมือชื่อและส่งเอกสารฉบับจริงมายังฝ่าย พสวท. ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นผู้ได้รับทุน (ภายในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2561)

โครงการเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานที่ สสวท.

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

 

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานที่ สสวท. โดยพนักงานในโครงการจะมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 2 ปี และให้นับเวลาเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ท่านใดสนใจที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่อยู่ในโครงการนี้จะสามารถ

  1. ไปปฏิบัติงานตามแนวทาง Talent Mobility โดยให้นับเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน โดยมีต้นสังกัดเป็น สสวท.  (ในกรณีนี้ จะได้ค่าตอบแทนจากบริษัทเพียงฝ่ายเดียว)
  2. ทำวิจัยในหน่วยงานอื่นๆ ได้

 

ฝ่าย พสวท. 

6 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

ประกาศถึงผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท
            ตามที่ท่านรายงานตัวแล้ว/ยังไม่เคยรายงานตัว ยังไม่มีหน่วยงาน/มีหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่นับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน ฝ่าย พสวท. ขอความร่วมมือให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ดำเนินการดังนี้

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ไม่เคยรายงานตัวกับฝ่าย พสวท. ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษาได้ที่ http://dpst.ipst.ac.th
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่เคยรายงานตัวแล้ว และอยู่ในระหว่างการติดต่อกับหน่วยงานเพื่อบรรจุ ขอให้รายงานความก้าวหน้า และ/หรือ ปัญหาอุปสรรคในการติดต่อหรือหาหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานตอบแทนทุน รวมถึงระบุหน่วยงานที่สนใจจะเข้าไปปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพิ่มเติมให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่เคยรายงานตัวและมีหน่วยงานบรรจุแล้ว แต่ยังไม่เริ่มนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน เนื่องจากลักษณะการจ้างของหน่วยงาน หรือสาเหตุอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอความร่วมมือให้ทุกท่านติดต่อกลับมา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการประสานการจัดหาหน่วยงานต่อไป

            อนึ่ง ผู้รับทุน พสวท. ที่กำลังทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral research) ภายในประเทศ  ฝ่าย พสวท. ขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งข้อมูลหรือรายงานความก้าวหน้าให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อประสานการจัดหาหน่วยงานรองรับก่อนเสร็จสิ้นการทำวิจัยหลังปริญญาเอก