ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับ ทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

-------------------------

                   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อรับทุนศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ ไปแล้วนั้น

          บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้ 

>>> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน. <<<

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศเรื่องการศึกษานักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563
- ไฟล์ประกาศ
- กรอกใบสมัคร (โดยนักเรียนจะต้องพิมพ์ใบสมัครนี้ยื่นสมัครที่โรงเรียนที่ต้องการเข้าเรียน)
- ไฟล์รายชื่อผู้มีสิทธิ์สมัคร

***แจ้งปัญหา***

ขณะนี้ระบบการส่งแบบฟอร์มตอบกลับอัตโนมัติมีปัญหา
ทาง ฝ่าย พสวท. จะดำเนินการทยอยส่งทีละรายการ

ทั้งนี้ขอความร่วมมือ ไม่ส่งข้อมูล แบบฟอร์มการกรอกใบสมัครซ้ำ

ฝ่าย พสวท. จะดำเนินการส่งแบบฟอร์มตอบกลับให้เร็วที่สุด และขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ฤดูร้อน เพิ่มเติม ระดับมัธยมฯ ปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา จำนวน 6 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 – 30 เมษายน 2563 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท
เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดรับสมัครเพิ่มเติม>>คลิ๊กที่นี่

ใบสมัครพี่เลี้ยง

ข้อมูลลงในหนังสือเกี่ยวโป้ง 

 คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือก และประกาศการคัดเลือก วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ipst.ac.th

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มเกี่ยวโป้ง ส่ง E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ;   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (ไฟล์ word)

ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผลสอบวัดผลทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา 2562

การยืนยันสิทธิ์สอบรอบ 2 ทุนพสวท.

นักเรียนที่ได้คะแนนในลำดับที่ 1-200 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 ขึ้นไปจำนวน 424 คน
สามารถส่งเอกสารเพื่อยืนยันการสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2563 
กรอกสมัครเข้าสอบรอบ 2 ที่นี่

การสมัครสอบเข้าโครงการห้องเรียนพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
นักเรียนที่ได้คะแนนสอบลำดับที่ 1-2,000 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ 80 ขึ้นไป

สามารถส่งเอกสารสมัครเข้าโครงการห้องเรียนพสวท (สู่ความเป็นเลิศ) ได้ที่ศูนย์โรงเรียนพสวท ทั้ง 10 แห่ง
- กรอกใบสมัครเข้าโครงการห้องเรียนพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ที่นี่

ประกาศเรื่อง แจ้งผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศเรื่อง แจ้งผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่ สสวท. มีกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 21 มกราคม 2563 นั้น นักเรียนสามารถดูผลสอบได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

More Articles...