ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด 

 

ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้านวิชาการอย่างเข้มข้น และด้านอื่นๆ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

อนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการวิจัยและพัฒนาเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4 - 1 /2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการวิจัยและพัฒนา และมีสัญญาจ้างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ต้องส่งสำเนาสัญญาจ้างพนักงานโครงการที่มีรายละเอียดลักษณะการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เช่น นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย เป็นต้น) และสัญญาจ้างต้องมีการระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดทำงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจดหมายนำส่งสัญญาจ้างพนักงานโครงการ ที่มีลายเซ็นของผู้สำเร็จการศึกษา

อนึ่ง การปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่เคยเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานรัฐและสิ้นสุดการเป็นพนักงานโครงการก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จะยังไม่สามารถนับเป็นเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อนุมัติให้การทำวิจัยหลังปริญญาเอกในประเทศ เป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1 /2560 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. สามารถทำวิจัยหลังปริญญาเอกในประเทศ และให้นับเวลาเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้ ทั้งนี้ต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. การวิจัยหลังปริญญาเอกต้องเป็นการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ ในหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายใด ๆ จากทุน พสวท. ในระหว่างการทำวิจัยหลังปริญญาเอกในหน่วยงานของรัฐ

3. การขออนุญาตทำวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนเริ่มทำสัญญาจ้างการทำวิจัยหลังปริญญาเอก พร้อมเอกสารตอบรับและสัญญาจ้างจากหน่วยงานที่ให้ทำวิจัยหลังปริญญาเอก โดยระบุระยะเวลาให้ชัดเจน

4. การขออนุญาตขยายเวลาทำวิจัยหลังปริญญาเอก ต้องขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนหมดสัญญา พร้อมเอกสารแจ้งเหตุผลและได้รับอนุญาตการขยายเวลาจากหน่วยงานที่ให้ทำวิจัยหลังปริญญาเอก โดยระบุระยะเวลาขยายให้ชัดเจน

5. ถ้าหน่วยงานที่จ้างผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ให้ทำวิจัยหลังปริญญาเอกเลิกจ้างก่อนครบกำหนดตามสัญญา ให้ผู้สำเร็จทุน พสวท. แจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบภายใน 15 วัน หลังจากถูกเลิกจ้าง

6. ถ้าผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ขอลาออกจากการทำวิจัยหลังปริญญาเอกก่อนครบกำหนด ให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. แจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบล่วงหน้าก่อนวันลาออก 30 วัน

7. ก่อนหมดสัญญาจ้าง ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ต้องแจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน

8. ในการนับเวลาทั้งหมดของการปฏิบัติงานชดใช้ทุนด้วยการทำวิจัยหลังปริญญาเอก มีผลต่อเมื่อส่งผลงานวิจัยที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ หรือได้รับการตีพิมพ์แล้ว ซึ่งต้องอยู่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและอยู่ในฐานข้อมูลของ ISI หรือ SCOPUS ที่มีชื่อผู้รับทุนในผลงานตีพิมพ์ อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีผลงานวิจัยที่มีการจดสิทธิบัตร โดยส่งเอกสารแสดงความร่วมมือในการคิดหรือประดิษฐ์อย่างน้อย 1 อย่าง

อนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท สามารถปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงเรียน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาโท เฉพาะผู้ที่ไม่ประสงค์ศึกษาต่อหรือไม่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก สามารถปฏิบัติงานชดใช้ทุนในโรงเรียนของรัฐที่เน้นการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และ/หรือมีการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกของหน่วยงานหรือสถานศึกษาที่จะเข้าปฏิบัติงาน และต้องสอนในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เท่านั้น

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา (อ่านรายละเอียดประกาศ)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ อ่านเอกสารแนบท้ายประกาศโดยละเอียด และขอให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยืนยันการรับทุน (กดเพื่อเข้าแบบฟอร์มออนไลน์) จากนั้นพิมพ์เอกสาร ลงลายมือชื่อและส่งเอกสารฉบับจริงมายังฝ่าย พสวท. ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นผู้ได้รับทุน (ภายในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2561)