สาขาวิชาที่อนุญาตให้นักเรียนทุน พสวท. เลือกศึกษาต่อในประเทศ เพิ่มเติม ปี 2560

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

จากการประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับอุดมศึกษา ในปี 2560 ได้มีการพิจารณาสาขาวิชาที่นักเรียนทุน พสวท. สามารถเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาภายในประเทศเพิ่มเติม จำนวน 45 หลักสูตร 

[รายชื่อสาขาวิชาที่อนุญาต เพิ่มเติม ปี 2560]

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

คลิกเพื่อดูรายชื่อ


รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ในวันสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทุกคน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2. ผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบ ต้องนำเอกสารมาส่งให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

3. ถ้าผู้สมัครคนใดส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบถ้วน หรือ ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

4. กรณีผู้สมัครประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้  โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม https://goo.gl/forms/pAtkTBKTyHukF2m92 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 16.00 น. โดยมีรายละเอียดการเข้าพักดังนี้
     4.1 เข้าได้ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 (เข้าพักบ่าย 25 ออกก่อนเที่ยง 27)
     4.2 หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. ในการเดินทางเข้าสอบ นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2313 ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศผลทุนวิจัยแรกบรรจุประจำปี 2559

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผลการคัดเลือกทุนวิจัยสำหรับบัณฑิต พสวท. แรกบรรจุ ประจำปี พ.ศ. 2559 รายละเอียดดังนี้
1. ไฟล์ประกาศทุนวิจัยฯ
2. ไฟล์ประกาศผลการคัดเลือกฯ
3. ไฟล์หลักเกณฑ์และข้อกำหนดวิธีปฏิบัติผู้รับทุนวิจัยฯ 
4. ไฟล์สัญญารับทุนวิจัยฯ
ทั้งนี้ ให้นักวิจัยที่มีชื่อตามประกาศข้างต้น และประสงค์จะรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบัณฑิตพสวท. แรกบรรจุ ประจำปี พ.ศ. 2559 ติดต่อ สสวท. เพื่อยืนยันสิทธิการรับทุนวิจัยฯ ต่อไป

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียด ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ตุลาคม 2560)
- รายละเอียดประกาศ
- แบบฟอร์มการรับสมัคร

2. ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 ธันวาคม 2560)
- รายละเอียดประกาศ
- แบบฟอร์มการรับสมัคร : ปริญญาโท-เอก || ปริญญาเอก

โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัคร จากนั้นระบบจะจัดส่งเอกสารใบสมัครและหนังสือรับรองไปให้ตามอีเมล์ที่แจ้งไว้ กรณีพบข้อผิดพลาดหรือต้องการแก้ไขข้อมูลในใบสมัคร ขอให้ขีดฆ่า แก้ไขข้อความพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2392-4021 ต่อ 2311 หรือ 2312 ในวันและเวลาราชการ (8.00 - 16.30 น.)

ประกาศแก้ไขระดับทุนการศึกษาของผู้มีสิทธิรับทุน พสวท. ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม) ไปเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นั้น

สสวท. ขอแจ้งแก้ไขระดับทุนการศึกษาของผู้มีสิทธิได้รับทุน ฯ กลุ่มวิชาธรณีวิทยา รายละเอียดดังประกาศที่แนบมา (อ่านประกาศได้ที่นี่)

สสวท. โดย ฝ่าย พสวท. ต้องขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไว้ ณ ที่นี้