หน่วยงานที่มีบัณฑิต พสวท. ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

หน่วยงานที่มีบัณฑิต พสวท. ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ลำดับ สถานที่ปฏิบัติงาน สังกัด
1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กระทรวงกลาโหม
2 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
3 โรงเรียนนายเรือ กระทรวงกลาโหม
4 กรมการแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
5 กรมกำลังพลทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม
6 กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
7 โรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม
8 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กระทรวงกลาโหม
9 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
10 ธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลัง
11 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) กระทรวงการคลัง
12 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
13 ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
14 การยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
15 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
16 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
17 มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
19 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
20 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
27 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
28 มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
29 มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
30 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
31 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
32 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
33 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
34 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
35 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
37 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
38 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
39 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
40 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
41 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
42 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
43 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
44 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
45 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
46 มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
47 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
48 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
49 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
54 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
55 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
56 มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
64 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
65 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
70 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏหูม่บ้านจอมบึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
76 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
77 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
78 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
81 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
83 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
85 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
86 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
87 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
88 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
89 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
90 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
91 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.,NRCT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
92 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
93 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
94 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
95 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตตรัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
97 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
98 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
99 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
100 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
101 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
102 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
103 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
104 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
105 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
106 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
107 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
108 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
109 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
110 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
111 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
112 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
113 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
114 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
115 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
116 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
117 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
118 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
119 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
120 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
121 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
122 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
123 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
124 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
125 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
126 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
127 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
128 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
129 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
130 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
131 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
132 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
133 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
134 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
135 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
136 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ภ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
137 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
138 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
139 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
140 กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
141 สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม
142 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) กระทรวงคมนาคม
143 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
144 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
145 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
146 กลุ่มงานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
147 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
148 กองป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
149 สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
150 สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
151 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
152 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
153 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
154 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
155 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
156 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
157 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
158 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
159 พิพิธภัณฑ์สิรินธร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
160 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน
161 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
162 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
163 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
164 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน
165 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
166 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
167 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงพาณิชย์
168 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
169 กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย
170 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
171 ศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
172 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
173 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
174 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
175 โรงเรียนกันทรารมณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
176 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
177 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี กระทรวงศึกษาธิการ
178 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กระทรวงศึกษาธิการ
179 โรงเรียนเมืองถลาง กระทรวงศึกษาธิการ
180 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ
181 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
182 โรงเรียนหนองโพวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
183 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
184 โรงเรียนอนุบาลระนอง กระทรวงศึกษาธิการ
185 สพม.นครพนม กระทรวงศึกษาธิการ
186 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ
187 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
188 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
189 องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
190 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข
191 โรงพยาบาลรามาธิบดี กระทรวงสาธารณสุข
192 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข
193 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
194 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
195 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนเอกชน
196 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนเอกชน
197 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนเอกชน
198 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
199 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
200 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
201 สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี
202 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี
203 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี
204 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักนายกรัฐมนตรี
205 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี
206 สถาบันวิทยสิริเมธี เอกชน
207 บริษัท SCG Chemicals จำกัด เอกชน
208 บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เอกชน
209 บริษัท SCB Abacus จำกัด เอกชน
210 บริษัท กสิกร บิสิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป เอกชน
211 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เอกชน
212 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ เอกชน

 ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2566

 ** มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นหน่วยงานที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุน

 (บัณฑิตที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน คือกลุ่มที่ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบระยะเวลาไปก่อนแล้ว)

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีออนไลน์

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ

ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีออนไลน์

-----------------------------

     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่9 เมษายน 2564 และ สสวท. ได้แจ้งยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2564 ณ สสวท. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดรอบใหม่อย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

     ในการนี้ สสวท. จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์โดยเปลี่ยนรูปแบบเป็นการสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยวิธีออนไลน์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

>>> รายละเอียดประกาศ <<<

 ลงทะเบียนเพื่อสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://forms.gle/naUSTV6vs873aTY37

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. แล้วนั้น

                  บัดนี้ สสวท. ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรองจำนวน 20 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
ลิงค์ไฟล์ประกาศ

ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ***ยกเลิกการสอบ ณ สสวท. ปรับเป็นสัมภาษณ์แบบออนไลน์โดย ฝ่าย พส

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดําเนินการจัดสอบข้อเขียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

          ในการนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 42 คน แยกเป็นระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 23 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 19 คน รายละเอียดประกาศดังนี้

>>> Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ <<<

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีถิ่นพํานักอยู่ ณ ต่างจังหวัด ที่ประสงค์ขอเข้าพัก ณ สสวท. เรสซิเด้นท์ ในวันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/3dpkYnJ ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. // ยกเลิก

***ประกาศเพิ่มเติม

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สสวท. ได้ประกาศปิดทำการและให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) ทั้งนี้ ฝ่าย พสวท. จึงขอแจ้งการยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ณ สสวท. ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 และปรับรูปแบบการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งฝ่าย พสวท. จะขอแจ้งกำหนดวันสอบใหม่ ให้ทราบต่อไป

สอบถามข้อมูลโทร 0-2392-4021 ต่อ 2313 (นายชุมพล จันทะลา) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-------------------------

                   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อรับทุนศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะตามแนวทางข้อสอบมาตรฐานสากล (SAT) และโจทย์สถานการณ์ การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ และสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วนั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สสวท. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้

>>> รายละเอียดประกาศ <<<

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ตามรายชื่อข้างต้น ปฏิบัติตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้กรอกรายละเอียดในเอกสารแจ้งการยืนยันรับทุน พสวท. (ท้ายประกาศ) จากนั้นพิมพ์เอกสารลงลายมือชื่อแล้วส่งไปที่ฝ่าย พสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ ๙๒๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  (วงเล็บมุมซองว่า เอกสารยืนยันการรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)  ภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ นับจากวันที่ประกาศเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน  หากไม่แจ้งยืนยันการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้

More Articles...