ประกาศเรื่อง แจ้งผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศเรื่อง แจ้งผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่ สสวท. มีกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 21 มกราคม 2563 นั้น นักเรียนสามารถดูผลสอบได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อรับ ทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562 และระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก เมื่อวันที่ 2 - 23 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น

          บัดนี้ สสวท. ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ดังนี้

>>> ดาวโหลดประกาศ สสวท. <<<

ประกาศ รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

        ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. จำนวน 20 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2563 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ใบสมัครพี่เลี้ยง

ข้อมูลลงในหนังสือเกี่ยวโป้ง 

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือก และประกาศการคัดเลือก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ipst.ac.th

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มเกี่ยวโป้ง ส่ง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ไฟล์ word)

 

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบวัดสมรรถนะฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี62 ได้แล้ว

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะรับสมัครนิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก  ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 2 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 

         จำนวนทุนการศึกษารวม 35 ทุน จำแนกเป็น ระดับปริญญาโท-เอก 15 ทุน และระดับปริญญาเอก 20 ทุน ศึกษาในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะทุนระดับปริญญาเอก) 

ประกาศรับสมัคร 

ใบสมัคร  ปริญญาโท-เอก  (PDF)  (Word)

ใบสมัคร  ปริญญาเอก  (PDF)  (Word)

หนังสือรับรอง  (PDF)  (Word)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2392-4021 ต่อ 2308 หรือ 2313 (วัน-เวลาราชการ)

แจ้งเพิ่มเติม กรณีใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ผู้สนใจสมัครคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ รับทุนระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2563 ที่มีความจำเป็นต้องส่งใบแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษภายหลังการปิดรับสมัคร อันเนื่องมาจากผลคะแนนภาษาอังกฤษออกช้า คะแนนหมดอายุ หรือ อื่นๆ

สสวท. ขอแจ้งให้ทราบว่า ขยายเวลารับเอกสารแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 16.30 น. เท่านั้น โดยสามารถส่งได้ทาง E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) และติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-392-4021 ต่อ 2308 หรือ 2313

ทั้งนี้ ให้บันทึกข้อความหมายเหตุไว้กับเอกสารที่ส่งไปยัง สสวท. ก่อนหน้า พร้อมระบุเหตุผลของการส่งเอกสารหลังการปิดรับสมัคร และระบุวันที่จะจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวมายัง สสวท. เพื่อให้การพิจารณาผู้มีสิทธิสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อบ

จึงแจ้งมาเพื่อทราบ