ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผลสอบวัดผลทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปีการศึกษา 2562

การยืนยันสิทธิ์สอบรอบ 2 ทุนพสวท.

นักเรียนที่ได้คะแนนในลำดับที่ 1-200 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 ขึ้นไปจำนวน 424 คน
สามารถส่งเอกสารเพื่อยืนยันการสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2563 
กรอกสมัครเข้าสอบรอบ 2 ที่นี่

การสมัครสอบเข้าโครงการห้องเรียนพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
นักเรียนที่ได้คะแนนสอบลำดับที่ 1-2,000 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซนต์ไทล์ 80 ขึ้นไป

สามารถส่งเอกสารสมัครเข้าโครงการห้องเรียนพสวท (สู่ความเป็นเลิศ) ได้ที่ศูนย์โรงเรียนพสวท ทั้ง 10 แห่ง
- กรอกใบสมัครเข้าโครงการห้องเรียนพสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ที่นี่

ประกาศเรื่อง แจ้งผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศเรื่อง แจ้งผลการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563 ตามที่ สสวท. มีกำหนดประกาศผลสอบในวันที่ 21 มกราคม 2563 นั้น นักเรียนสามารถดูผลสอบได้ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อรับ ทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563  เมื่อวันที่ 2 - 16 ธันวาคม 2562 และระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก เมื่อวันที่ 2 - 23 ธันวาคม 2562 แล้วนั้น

          บัดนี้ สสวท. ได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์และรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ดังนี้

>>> ดาวโหลดประกาศ สสวท. <<<

ประกาศ รับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

        ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. จำนวน 20 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 24 - 30 เมษายน 2563 ณ เดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดคลิ๊กที่นี่

ใบสมัครพี่เลี้ยง

ข้อมูลลงในหนังสือเกี่ยวโป้ง 

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือก และประกาศการคัดเลือก วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ipst.ac.th

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัครและแบบฟอร์มเกี่ยวโป้ง ส่ง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ไฟล์ word)

 

พิมพ์บัตรประจำตัวสอบวัดสมรรถนะฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปี62 ได้แล้ว

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

More Articles...