ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

     ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
     ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 โดยจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบสูงสุดเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย จำนวนประมาณ 100 คน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ นั้น
บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบ รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 103 คน เรียงตามลำดับคะแนน ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศตามลิงค์นี้

กำหนดวันสอบและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

                    ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศเรื่อง เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 เนื่องจากการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เกิดปัญหาขัดข้องทางเทคนิคของระบบจัดสอบออนไลน์ และ สสวท. ได้เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. รอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ออกไปก่อน นั้น
สสวท. ขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าวที่เกิดขึ้น

                     บัดนี้ เพื่อให้การจัดสอบดำเนินต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ สสวท. จึงกำหนดวันสอบคัดเลือกฯ
รอบที่
1 ใหม่ เป็นวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 และเปลี่ยนแปลงการสอบแบบออนไลน์ (Online) เป็นการสอบปกติ (On-site) และขอยกเลิกการสอบคัดเลือกรอบที่ 2 การสอบวัดทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และการสอบความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คงไว้เฉพาะการสอบสัมภาษณ์ โดยพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือกนักเรียนจากคะแนนการสอบคัดเลือก รอบที่ 1 และคะแนนการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดของการสอบคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือก การประกาศผลการสอบ และการขอคืนเงินค่าสมัครสอบและสละสิทธิ์การสอบ 
ดูรายละเอียดเพิ่มจากไฟล์ประกาศนี้

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Summer Internship Program 2022 ของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Summer Internship Program 2022 ของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

รายละเอียด : ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณในการความสนใจเข้าร่วมโครงการ Summer Internship Program 2022 ในครั้งนี้ โดยโครงการฝึกงาน Summer Internship Program เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การดูแลของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการเปิดประสบการณ์การทำงานกับองค์กรพันธมิตรที่สนับสนุนมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ที่สนใจเปิดรับคุณครูผู้นำฯ เข้าไปฝึกประสบการณ์การทำงาน เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้นำฯ ทุกคน ได้ทดลองเข้าสู่ระบบการทำงานจริง ได้นำความรู้ ความเข้าใจในบริบทของโรงเรียนและห้องเรียนไปขยายผลให้กับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูผู้นำฯ ได้ใช้ความสามารถในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำงานในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเขาได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านอื่น ๆ ให้แก่สังคม นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้นำฯ มูลนิธิฯ และองค์กรพันธมิตรผู้สนับสนุนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
โดยโครงการดังกล่าวจะใช้ช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2565 ในการส่งคุณครูผู้นำฯ ไปฝึกประสบการณ์กับองค์กรพันธมิตร เพื่อให้คุณครูผู้นำฯ ได้เรียนรู้บริบทงานที่หลากหลาย และได้ทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานในอนาคต และสามารถเลือกเส้นทางในการทำงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านการศึกษาต่อไป ซึ่งหากทางองค์กรมองว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอ สามารถให้ครูผู้นำเริ่มเข้าฝึกงาน 2 วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 3 เมษายน เพื่อเรียนรู้งานในเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มงานจริงในวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยสาขาที่สนใจจะเกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>คลิก 

ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

-----------------------------

     ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565  โดยหมดเขตรับสมัครเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

     ในการนี้ สสวท. ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 31 คน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน โดยจัดสอบ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่ง ทั่วประเทศ ดังนี้

>>> download ประกาศ <<<

ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด่วนที่สุด‼️ แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ให้นักเรียนเข้าสอบคัดเลือกฯ ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09:00 - 12:30 น. ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. ทั้ง 10 แห่ง หรือสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยนักเรียนลงทะเบียนแจ้งความจำนงการเข้าสอบได้ที่ https://forms.gle/eiZvukKgGTwhwQATA

อ่านไฟล์ประกาศฉบับเต็มที่ https://drive.google.com/.../1wMbmJlppEKGjtPJnv3u.../view...