ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Summer Internship Program 2022 ของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกงาน Summer Internship Program 2022 ของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

รายละเอียด : ทางมูลนิธิฯ ขอขอบพระคุณในการความสนใจเข้าร่วมโครงการ Summer Internship Program 2022 ในครั้งนี้ โดยโครงการฝึกงาน Summer Internship Program เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ภายใต้การดูแลของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นโครงการเปิดประสบการณ์การทำงานกับองค์กรพันธมิตรที่สนับสนุนมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ที่สนใจเปิดรับคุณครูผู้นำฯ เข้าไปฝึกประสบการณ์การทำงาน เพื่อส่งเสริมให้ครูผู้นำฯ ทุกคน ได้ทดลองเข้าสู่ระบบการทำงานจริง ได้นำความรู้ ความเข้าใจในบริบทของโรงเรียนและห้องเรียนไปขยายผลให้กับภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ครูผู้นำฯ ได้ใช้ความสามารถในด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการทำงานในห้องเรียนได้อย่างเต็มที่เพื่อให้พวกเขาได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านอื่น ๆ ให้แก่สังคม นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูผู้นำฯ มูลนิธิฯ และองค์กรพันธมิตรผู้สนับสนุนอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน
โดยโครงการดังกล่าวจะใช้ช่วงเวลาปิดเทอมภาคฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2565 ในการส่งคุณครูผู้นำฯ ไปฝึกประสบการณ์กับองค์กรพันธมิตร เพื่อให้คุณครูผู้นำฯ ได้เรียนรู้บริบทงานที่หลากหลาย และได้ทำความเข้าใจรูปแบบการทำงานในอนาคต และสามารถเลือกเส้นทางในการทำงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในด้านการศึกษาต่อไป ซึ่งหากทางองค์กรมองว่าช่วงเวลาดังกล่าวนั้นไม่เพียงพอ สามารถให้ครูผู้นำเริ่มเข้าฝึกงาน 2 วันต่อสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม ถึง 3 เมษายน เพื่อเรียนรู้งานในเบื้องต้นก่อนที่จะเริ่มงานจริงในวันที่ 4 เมษายน 2565 โดยสาขาที่สนใจจะเกี่ยวข้องกับ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ (ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น)  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>คลิก 

ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอกศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

-----------------------------

     ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565  โดยหมดเขตรับสมัครเมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นั้น

     ในการนี้ สสวท. ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครของนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 31 คน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อรับทุนระดับปริญญาเอก จำนวน 26 คน รวมทั้งสิ้น 57 คน โดยจัดสอบ ณ ศูนย์มหาวิทยาลัย พสวท. 10 แห่ง ทั่วประเทศ ดังนี้

>>> download ประกาศ <<<

ประกาศ เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจําปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด่วนที่สุด‼️ แจ้งกำหนดการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ให้นักเรียนเข้าสอบคัดเลือกฯ ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2565 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ เวลา 09:00 - 12:30 น. ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. ทั้ง 10 แห่ง หรือสอบผ่านระบบออนไลน์ โดยนักเรียนลงทะเบียนแจ้งความจำนงการเข้าสอบได้ที่ https://forms.gle/eiZvukKgGTwhwQATA

อ่านไฟล์ประกาศฉบับเต็มที่ https://drive.google.com/.../1wMbmJlppEKGjtPJnv3u.../view... 
 

คำชี้แจงและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกทุนพสวท. ม.ปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง คำชี้แจงและแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 และการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริม
ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
------------------------------

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ออกประกาศ เรื่อง
1. การรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศ ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2564

2. เปลี่ยนแปลงเวลาการทดลองสอบเสมือนจริง และเวลาการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในการสอบคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ดัง pdf file >> คลิก 

ประกาศการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

การคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)
ปีการศึกษา 2565

1. เกณฑ์การคัดเลือก
ศูนย์โรงเรียน พสวท. ทั้ง 10 แห่ง พิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็น
เลิศ) จากคะแนนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

2. จำนวนนักเรียนที่รับ
ศูนย์โรงเรียนดาเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการฯ โดยรับนักเรียนไว้จำนวนประมาณ 24-36 คนต่อห้องเรียน
และส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ให้ สสวท. รวบรวมเป็นฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการฯ (ดูจากประกาศของแต่ละศูนย์โรงเรียน)

.............อ่านเพิ่มเติม ดังไฟล์แนบ         >>> รายละเอียดประกาศ <<<  

 

More Articles...