ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ประกาศรับสมัครนิสิต  นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท.  ศึกษาต่างประเทศ  ระดับปริญญาโท-เอก  และปริญญาเอก กลุ่มวิชาธรณีวิทยา และระดับปริญญาเอก กลุ่มวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557  (เพิ่มเติม) ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน 2557 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบ (อ่านประกาศที่นี่)

ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
- ใบสมัครรับทุนระดับปริญญาโท-เอก (กลุ่มวิชาธรณีวิทยา)
- ใบสมัครรับทุนระดับปริญญาเอก (กลุ่มวิชาธรณีวิทยาและวิทยาการคอมพิวเตอร์)
- หนังสือรับรอง (Recommendation)

ผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนดังกล่าว โปรดอ่านประกาศรับสมัครฯ อย่างละเอียด
หากมีข้อสงสัย ติดต่อที่ 0-2392-4021 ต่อ 2311 หรือ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

     บัดนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา (อ่านรายละเอียดประกาศ)

     ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ อ่านเอกสารแนบท้ายประกาศโดยละเอียด และขอให้กรอกข้อมูลในหนังสือยืนยันการรับทุน แล้วส่งกลับมาที่สาขา พสวท. และ สควค. ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นผู้ได้รับทุน (ภายในวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2557)

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือยืนยันการรับทุน ระดับปริญญาตรี-โท-เอก || ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก

หมายเหตุ ผู้มีสิทธิได้รับทุนสามารถส่งหนังสือยืนยันผ่านทางโทรสาร หรือไปรษณีย์อเล็กทรอนิกส์ได้ก่อน แต่ต้องส่งเอกสารตัวจริงมาด้วย

[UPDATE] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้สอบข้อเขียนผ่าน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา (อ่านรายละเอียดประกาศ)

ผู้ที่ต้องการสำรองที่พัก สามารถแจ้งชื่อ-นามสกุล ศูนย์โรงเรียน/มหาวิทยาลัย และวันที่ต้องการเข้าพักได้ที่คุณวาสนา สุขสาคร อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือ 0-2392-4021 ต่อ 2318 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 57 ก่อนเวลา 16.00 น.

*

 UPDATE
13 กุมภาพันธ์ 2557 - แจ้งลำดับการเข้าสอบสัมภาษณ์ [อ่านรายละเอียด]

ผลการคัดเลือกให้ทุนวิจัยแรกบรรจุ ประจำปีงบประมาณ 2556

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

[Last update 2014.01.10] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับปริญญาตรี-โท-เอก || ระดับปริญญาโท-เอก || ระดับปริญญาเอก
* แก้ไขครั้งสุดท้าย ณ วันที่ 10 มกราคม 2557 เวลา 17.00 น. *

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2311 ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. หรืออีเมล์