รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถสูง เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561)

- รายละเอียดประกาศ <<< คลิก

- แบบฟอร์มการรับสมัคร <<< คลิก

 โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัคร รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

จากนั้น อัปโหลดเอกสาร (สกุล.pdf) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

https://goo.gl/forms/9TqfxLnFQZFS37OW2

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2392-4021 ต่อ 2308 หรือ 2312 ในวันและเวลาราชการ (8.00 - 16.30 น.)

ขอเชิญน้อง พสวท. เข้าร่วมงานสัมมนาและแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองคการวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ขอเชิญน้อง พสวท. เข้าร่วมงานสัมมนาและแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับองคการวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) รับจำนวน 10 คน
ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 61 เวลา 9.00 - 12.00 น. ณ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

โปรดแจ้งชื่อที่มิตรชัย ด่วนครับ
ขอบคุณมาก
พี่มิตรชัย
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
0860322851

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียดดังแนบ
- ไฟล์ประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ทุนศึกษาต่างประเทศระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561

รายละเอียด 

 

ทั้งนี้ ผู้มีรายชื่อตามประกาศเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ด้านวิชาการอย่างเข้มข้น และด้านอื่นๆ ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 

 

อนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการวิจัยและพัฒนาเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 4 - 1 /2561 เมื่อวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติอนุมัติให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ปฏิบัติงานเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานภาครัฐ ที่มีการวิจัยและพัฒนา และมีสัญญาจ้างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป เป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ทั้งนี้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ต้องส่งสำเนาสัญญาจ้างพนักงานโครงการที่มีรายละเอียดลักษณะการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เช่น นักวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยนักวิจัย เป็นต้น) และสัญญาจ้างต้องมีการระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดทำงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจดหมายนำส่งสัญญาจ้างพนักงานโครงการ ที่มีลายเซ็นของผู้สำเร็จการศึกษา

อนึ่ง การปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่เคยเป็นพนักงานโครงการในหน่วยงานรัฐและสิ้นสุดการเป็นพนักงานโครงการก่อนวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 จะยังไม่สามารถนับเป็นเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุนได้

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.