[อัพเดทลำดับสัมภาษณ์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดูรายชื่อ || ลำดับการสอบสัมภาษณ์และการเข้าพัก 

*

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. โปรดอ่านเอกสารแนบท้ายประกาศโดยละเอียด

2. ในการเดินทางเข้าสอบ นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง
กรณีประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม  https://goo.gl/forms/Ysz8Dn4QEfIukv6x2  ภายในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. 
ทั้งนี้ หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3. หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2308 ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปี 2561 (ระดับตรี-โท-เอก)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ปี 2561 (ระดับตรี-โท-เอก)

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 และมีกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ฯ ในวันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 นั้น

สสวท. โดย ฝ่าย พสวท. ขอแจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อดังกล่าว เป็นวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2561 ทางเว็บไซต์  http://dpst.ipst.ac.th/

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความล่าช้าที่เกิดขึ้น

สาขาวิชาที่อนุญาตให้นักเรียนทุน พสวท. เลือกศึกษาต่อในประเทศ เพิ่มเติม ปี 2560

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

จากการประชุมของคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับอุดมศึกษา ในปี 2560 ได้มีการพิจารณาสาขาวิชาที่นักเรียนทุน พสวท. สามารถเลือกศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาภายในประเทศเพิ่มเติม จำนวน 45 หลักสูตร 

[รายชื่อสาขาวิชาที่อนุญาต เพิ่มเติม ปี 2560]

คู่มือผู้รับทุน พสวท.

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

  คู่มือผู้รับทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ

 ผู้รับทุน พสวท. ศึกษาในประเทศ ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ พสวท. กำหนด

 [คู่มือผู้รับทุน พสวท. ในประเทศ ปี 2565


 การปฏิบัติตัวของผู้รับทุน พสวท. ณ ต่างประเทศ

ผู้รับทุน พสวท. ที่ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด ตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ กำหนด

[คู่มือผู้รับทุน พสวท. ณ ต่างประเทศ

 

 ลิงค์ศึกษาข้อมูลตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนฯ และสำนักงาน ก.พ. กำหนด สำหรับนักเรียนทุนต่างประเทศ  

1. สำนักงาน ก.พ. WWW.OCSC.GO.TH

2. สำนักงานผู้แลนักเรียนในต่างประเทศ (สนร) WWW.OCSC.GO.TH/OEA

3. สถานทูตไทยในต่างประเทศ WWW.THAIEMBASSY.ORG

 

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี-โท-เอก

คลิกเพื่อดูรายชื่อ


รายละเอียดเพิ่มเติม

1. ในวันสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทุกคน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักเรียนหรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2. ผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบ ต้องนำเอกสารมาส่งให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

3. ถ้าผู้สมัครคนใดส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบถ้วน หรือ ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

4. กรณีผู้สมัครประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้  โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม https://goo.gl/forms/pAtkTBKTyHukF2m92 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ก่อนเวลา 16.00 น. โดยมีรายละเอียดการเข้าพักดังนี้
     4.1 เข้าได้ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2560 (เข้าพักบ่าย 25 ออกก่อนเที่ยง 27)
     4.2 หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. ในการเดินทางเข้าสอบ นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2313 ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.