ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดตามไฟล์ประกาศที่แนบมา (อ่านรายละเอียดประกาศ)

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ อ่านเอกสารแนบท้ายประกาศโดยละเอียด และขอให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มยืนยันการรับทุน (กดเพื่อเข้าแบบฟอร์มออนไลน์) จากนั้นพิมพ์เอกสาร ลงลายมือชื่อและส่งเอกสารฉบับจริงมายังฝ่าย พสวท. ภายใน 5 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นผู้ได้รับทุน (ภายในวันศุกร์ที่ 16 มกราคม 2561)

โครงการเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานที่ สสวท.

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

 

ด้วยคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับหลังสำเร็จการศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 3 - 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งโครงการเพื่อรองรับผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ปฏิบัติงานที่ สสวท. โดยพนักงานในโครงการจะมีระยะเวลาปฏิบัติงานไม่เกิน 2 ปี และให้นับเวลาเป็นการปฏิบัติงานชดใช้ทุน

ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ท่านใดสนใจที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่อยู่ในโครงการนี้จะสามารถ

  1. ไปปฏิบัติงานตามแนวทาง Talent Mobility โดยให้นับเวลาปฏิบัติงานชดใช้ทุน โดยมีต้นสังกัดเป็น สสวท.  (ในกรณีนี้ จะได้ค่าตอบแทนจากบริษัทเพียงฝ่ายเดียว)
  2. ทำวิจัยในหน่วยงานอื่นๆ ได้

 

ฝ่าย พสวท. 

6 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

ประกาศถึงผู้สำเร็จการศึกษาแล้วแต่ยังไม่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

เรียน ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท
            ตามที่ท่านรายงานตัวแล้ว/ยังไม่เคยรายงานตัว ยังไม่มีหน่วยงาน/มีหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่นับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน ฝ่าย พสวท. ขอความร่วมมือให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ดำเนินการดังนี้

  1. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่ไม่เคยรายงานตัวกับฝ่าย พสวท. ขอให้เข้าไปกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มรายงานตัวหลังสำเร็จการศึกษาได้ที่ http://dpst.ipst.ac.th
  2. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่เคยรายงานตัวแล้ว และอยู่ในระหว่างการติดต่อกับหน่วยงานเพื่อบรรจุ ขอให้รายงานความก้าวหน้า และ/หรือ ปัญหาอุปสรรคในการติดต่อหรือหาหน่วยงานเพื่อปฏิบัติงานตอบแทนทุน รวมถึงระบุหน่วยงานที่สนใจจะเข้าไปปฏิบัติงานตอบแทนทุนเพิ่มเติมให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  3. ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่เคยรายงานตัวและมีหน่วยงานบรรจุแล้ว แต่ยังไม่เริ่มนับเวลาปฏิบัติงานตอบแทนทุน เนื่องจากลักษณะการจ้างของหน่วยงาน หรือสาเหตุอื่น ๆ ขอให้แจ้งให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ขอความร่วมมือให้ทุกท่านติดต่อกลับมา ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อรวบรวมข้อมูลและดำเนินการประสานการจัดหาหน่วยงานต่อไป

            อนึ่ง ผู้รับทุน พสวท. ที่กำลังทำวิจัยหลังปริญญาเอก (Postdoctoral research) ภายในประเทศ  ฝ่าย พสวท. ขอความร่วมมือทุกท่านแจ้งข้อมูลหรือรายงานความก้าวหน้าให้ฝ่าย พสวท. ทราบ ทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. เพื่อประสานการจัดหาหน่วยงานรองรับก่อนเสร็จสิ้นการทำวิจัยหลังปริญญาเอก

 

[UPDATE 07/02/2561] รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน ในการสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาโท-เอกและปริญญาเอก

ดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน (อัพเดทวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561)

ระดับปริญญาโท-เอก | ระดับปริญญาเอก

รายชื่อผู้ที่กรอกข้อมูลสมัคร แต่ขาดคุณสมบัติและไม่มีสิทธิ์เข้าสอบข้อเขียน คลิกเพื่อดูรายชื่อ

รายชื่อผู้ที่แจ้งความประสงค์เข้าพัก ณ สสวท.  คลิกเพื่อดูรายชื่อ

*

รายละเอียด

1. ในวันสอบข้อเขียน ผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนทุกคน ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนิสิต นักศึกษา หรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

2. ผู้ที่ส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบ ต้องนำเอกสารมาส่งให้คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ภายในวันที่กำหนด มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

3. ถ้าผู้สมัครคนใดส่งหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบถ้วน หรือ ตรวจพบในภายหลังว่ามีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น

4. สำหรับผู้สมัครที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้ มีรายละเอียดการเข้าพักดังนี้
     4.1 เข้าได้ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ (เข้าพักบ่าย 23 ออกก่อนเที่ยง 24)
     4.2 หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

5. ในการเดินทางเข้าสอบ นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ 02 3924021 ต่อ 2308 หรืออีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

[อัพเดทลำดับสัมภาษณ์] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2561

คลิกเพื่อดูรายชื่อ || ลำดับการสอบสัมภาษณ์และการเข้าพัก 

*

รายละเอียดเพิ่มเติม
1. โปรดอ่านเอกสารแนบท้ายประกาศโดยละเอียด

2. ในการเดินทางเข้าสอบ นักเรียนทุนต้องรับผิดชอบค่าเดินทางด้วยตนเอง
กรณีประสงค์เข้าพัก ณ ที่พักที่ สสวท. จัดเตรียมให้ โปรดกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม  https://goo.gl/forms/Ysz8Dn4QEfIukv6x2  ภายในวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 ก่อนเวลา 16.00 น. 
ทั้งนี้ หากแจ้งการเข้าพักแล้วไม่เข้าพัก นักเรียนทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

3. หากตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้ตั้งแต่ต้น


หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2392-4021 ต่อ 2308 ระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.