ขั้นตอนรายงานตัวผ่าน Google Form

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ขั้นตอนรายงานตัวใกล้/หลังสำเร็จการศึกษาบัณฑิต พสวท. ผ่าน Google Form >>>คลิก<<<

 

ไฟล์เอกสารที่จะต้องแนบในการรายงานตัวออนไลน์ ประกอบด้วย
1. รูปถ่าย
2. ประวัติและผลงาน (CV)
3. สำเนาการสอบจบแล้ว หรือ สำเนาปริญญาบัตร
4. สำเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

ประกาศ สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ


ระยะเวลาการรับสมัคร

            เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สิทธิ์ที่จะได้รับ

           ผู้ที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

                  ผลคะแนนลำดับที่       1 – 40           เหรียญทอง

                  ผลคะแนนลำดับที่       41 – 70         เหรียญเงิน

                  ผลคะแนนลำดับที่       71 – 100        เหรียญทองแดง

                  ผลคะแนนลำดับที่       101 – 200      เกียรติบัตร

           ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป เรียงตามลำดับคะแนน สามารถยื่นสมัครสอบเข้ารับทุน พสวท. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ พสวท. กำหนด เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ดังนี้

                  1.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                  2.   มหาวิทยาลัยมหิดล

                  3.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                  4.   มหาวิทยาลัยศิลปากร

                  5.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                  6.   มหาวิทยาลัยนเรศวร

                  7.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  8.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                  9.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                  10. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

             ลงทะเบียนสมัครที่นี่

*****************************************************************************************************

เปิดรับสมัคร นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑    ประกาศสอบวัดสมรรถนะ ฯ ดังแนบ  โดยสิทธิ์ที่นักเรียนจะได้รับจากการเข้าสอบวัดสมรรถนะฯ ประกอบด้วย

๑. ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบฯ จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

    ๑) ลำดับที่  ๑ - ๔๐        เหรียญทอง                      ๒) ลำดับที่  ๔๑ - ๗๐       เหรียญเงิน

   ๓) ลำดับที่  ๗๑ - ๑๐๐    เหรียญทองแดง                ๔) ลำดับที่  ๑๐๑ - ๒๐๐   เกียรติบัตร

๒. ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบฯ ลำดับที่ ๑ - ๒๐๐ หรือเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ ๙๐ ขึ้นไป สามารถยื่นสมัครสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ สอบภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ ฐานกิจกรรมวิชาการ และสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ตามวัน เวลา และสถานที่ สสวท. กำหนด

๓. ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบฯ ลำดับที่ ๑ - ๑,๕๐๐ หรือเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ ๘๐ ขึ้นไป สามารถยื่นสมัครเข้าเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในโรงเรียนศูนย์ พสวท. ได้แก่ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนสุรนารีวิทยา โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย และโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

หมายเหตุ   1. สมัครสอบได้ที่เว็บไซต์  http://dpst62.ipst.ac.th   โดยจะเปิดให้สมัครในวันที่ 10 ตค. 2561

                2. เอกสารแนบ

                       2.1 ใบประกาศการสอบวัดสมรรถนะฯ <<< ดาวน์โหลด

                       2.2 เอกสารแนบท้ายประกาศ <<< ดาวน์โหลด

 

รับสมัครบุคคลที่มีความสามารถสูง เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาเอก (รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 ตุลาคม 2561)

- รายละเอียดประกาศ <<< คลิก

- แบบฟอร์มการรับสมัคร <<< คลิก

 โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการรับสมัคร รวมทั้งแนบเอกสารประกอบการรับสมัครให้ครบถ้วน พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ

จากนั้น อัปโหลดเอกสาร (สกุล.pdf) ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

https://goo.gl/forms/9TqfxLnFQZFS37OW2

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2392-4021 ต่อ 2308 หรือ 2312 ในวันและเวลาราชการ (8.00 - 16.30 น.)