หลักสูตรที่อนุญาตให้ผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษา จำนวน 14 หลักสูตร

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

    หลักสูตรที่อนุญาตผู้รับทุน พสวท. เลือกศึกษา จำนวน 14 หลักสูตร

ดูรายละเอียดดังไฟล์แนบ>>>>คลิก

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. เพื่อรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก

ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดดังนี้     

                            -  ประกาศรับสมัคร>>>คลิก

                            -  ใบสมัครสอบ>>>คลิก

                            -   หนังสือรับรอง>>>คลิก

ยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งผ่านไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษมายัง สสวท.

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

                       และประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน 

                           

                          -  ประกาศผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน(ในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2562)

                              

                          - ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

 

                            ดังลิงค์ >>> https://goo.gl/forms/1eMyuLcEQijC4FGt1

 

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร 02 392 4021 ต่อ 2308 หรือ 2312

 

ขยายเวลาสมัครสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ขั้นตอนรายงานตัวผ่าน Google Form

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ขั้นตอนรายงานตัวใกล้/หลังสำเร็จการศึกษาบัณฑิต พสวท. ผ่าน Google Form >>>คลิก<<<

 

ไฟล์เอกสารที่จะต้องแนบในการรายงานตัวออนไลน์ ประกอบด้วย
1. รูปถ่าย
2. ประวัติและผลงาน (CV)
3. สำเนาการสอบจบแล้ว หรือ สำเนาปริญญาบัตร
4. สำเนาบทคัดย่อวิทยานิพนธ์

 

สอบถามเพิ่มเติมที่ พสวท. หลังสำเร็จการศึกษา  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

ประกาศ สสวท. เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา 2561 เพื่อสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อรับทุน พสวท. ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียดเพิ่มเติมดังแนบ


ระยะเวลาการรับสมัคร

            เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2561

สิทธิ์ที่จะได้รับ

           ผู้ที่เข้าสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ดังนี้

                  ผลคะแนนลำดับที่       1 – 40           เหรียญทอง

                  ผลคะแนนลำดับที่       41 – 70         เหรียญเงิน

                  ผลคะแนนลำดับที่       71 – 100        เหรียญทองแดง

                  ผลคะแนนลำดับที่       101 – 200      เกียรติบัตร

           ผู้ที่มีผลคะแนนการสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการคิดวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 85 ขึ้นไป เรียงตามลำดับคะแนน สามารถยื่นสมัครสอบเข้ารับทุน พสวท. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ศูนย์มหาวิทยาลัยในโครงการ พสวท. กำหนด เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่ง ดังนี้

                  1.   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                  2.   มหาวิทยาลัยมหิดล

                  3.   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                  4.   มหาวิทยาลัยศิลปากร

                  5.   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                  6.   มหาวิทยาลัยนเรศวร

                  7.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น

                  8.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

                  9.   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                  10. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

             ลงทะเบียนสมัครที่นี่

*****************************************************************************************************

More Articles...