ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน พสวท.ตรีโทเอก ต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2562

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ตามรายชื่อตามประกาศ ปฏิบัติตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มแจ้งยืนยันการรับทุนที่ https://goo.gl/SzKM2c  จากนั้นพิมพ์เอกสารลงลายมือชื่อแล้วส่งไปที่ฝ่าย พสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 (วงเล็บมุมซองว่า เอกสารยืนยันการรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2562) ภายใน 5 วันทำการนับจากวันที่ประกาศเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน หากไม่แจ้งยืนยันการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้ และ สสวท. จะดำเนินการแจ้งผู้ได้รับคัดเลือกสำรองเพื่อยืนยันการรับทุนต่อไป
      ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศตามลิงค์นี้

ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งประกาศผลสอบวัดสมรรถนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2561 มาเพื่อทราบ รายละเอียดดังนี้

1. ไฟล์ประกาศผลสอบวัดสมรรถนะ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 62

2. ลิงค์แจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติบัตร และเข้าสอบรอบ 2 เพื่อรับทุน พสวท.

รายละเอียดการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ
ผู้
1. ไฟล์ประกาศการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ ประจำปีการศึกษา 62
2. ลิงค์แจ้งความประสงค์สมัครเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. สู่ความเป็นเลิศ
 
จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
สสวท.

 

ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผลการคัดเลือกพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่  20 - 26  เมษายน 2562

ถึง น้อง ๆ ที่น่ารักทุกคน

          คณะกรรมการค่ายฯ ขอขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่ให้ความสนใจสมัครเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ ถือว่าปีนี้
มียอดผู้สมัครจำนวนมากถึง 34 คน แต่ด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ คณะกรรมการได้คัดเลือกพี่เลี้ยงไว้จำนวน 20 คน
ทั้งนี้  หากน้อง ๆ ติดภารกิจ ไม่สามารถไปร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ ขอให้แจ้งขอสละสิทธิ์ ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2562 

             ไฟล์ประกาศ รายชื่อพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน>>>>>คลิก

แจ้งมติ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเข้าร่วมเสนอผลงาน/กิจกรรมวิชาการในต่างประเทศแก่ผู้ที่มีสถานภาพขยายเวลาศึกษาด้วยทุนส่วนตัว

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

จากการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับอุดมศึกษาในประเทศ ครั้งที่ ๑๗๐-๓/๒๕๖๑ วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

      เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมเสนอผลงาน/กิจกรรมวิชาการในต่างประเทศแก่ผู้ที่มีสถานภาพขยายเวลาศึกษาด้วยทุนส่วนตัว

แนวปฏิบัติที่ผ่านมาผู้ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ด้วยทุน พสวท. ซึ่งจากการประชุมคณบดี ผู้แทนคณบดี และ สสวท. เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ประชุมเห็นชอบให้ผู้ที่ขยายเวลาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวและยังมีสถานภาพเป็นนักเรียนทุน สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามรายการที่ ๑ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

   ตารางแสดงค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาในประเทศ สำหรับผู้รับทุน พสวท.

                                (หน่วย : บาทต่อคนต่อระดับการศึกษา)


               ระดับการศึกษา

รายการ

ปริญญาตรี (๔ ปี)

ปริญญาโท (๒ ปี)

ปริญญาเอก (๓ ปี)

๑. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนเข้าร่วม

การอบรม/สัมมนา/นำเสนอ

ผลงานวิจัย หรือกิจกรรมวิชาการ

ในต่างประเทศ

(ถัวเฉลี่ยต่อคน)

๘๐,๐๐๐

(คัดเลือกผู้ได้รับการ

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๑๐

ของผู้รับทุนชั้นปีที่ ๓)

๘๐,๐๐๐

(คัดเลือกผู้ได้รับการ

สนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๒๐

ของผู้รับทุนชั้นปีที่ ๑)

๘๐,๐๐๐

(ได้รับการสนับสนุนทุกคน

คนละ ๑ ครั้ง)

๒. ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการไป

ทำวิจัยหรือลงทะเบียนเรียน

ในต่างประเทศ

(ถัวเฉลี่ยต่อคน)

๓๗๕,๐๐๐

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๑๐

ของผู้รับทุนชั้นปีที่ ๓

 ระยะเวลาประมาณ ๓ เดือน)

๗๕๐,๐๐๐

(คัดเลือกผู้ได้รับการสนับสนุนไม่เกินร้อยละ ๒๐

ของผู้รับทุนชั้นปีที่ ๒

ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน)

๑,๕๐๐,๐๐๐

(ได้รับการสนับสนุนทุกคน

คนละ ๑ ครั้ง ระยะเวลาประมาณ ๑๒ เดือน)

 

              ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นักเรียนทุน พสวท. ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาศึกษาด้วยทุนส่วนตัวสามารถขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/นำเสนอผลงานวิจัยหรือกิจกรรมวิชาการในต่างประเทศ ด้วยทุน พสวท.

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2561

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

1.  รายละเอียด

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. จำนวน 20 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 20 - 26 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา
ซีวิว รีสอร์ท เขาหลัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

2.  จำนวนและกรอบหน้าที่ของพี่เลี้ยง

    2.1 พี่เลี้ยงประจำกลุ่ม  จำนวน  12  คน

         กรอบหน้าที่

         - ดูแลน้องๆ และให้ความช่วยเหลือภายในกลุ่ม

         - ประสานงานระหว่างน้องๆ ในกลุ่มกับกรรมการ

- กำหนดรูปแบบแรลลี่วิทยาศาสตร์

         - งานอื่นๆ ตามที่กรรมการมอบหมาย

   2.2  พี่เลี้ยงฝ่ายวิชาการและกองกลาง  จำนวน  8  คน

         กรอบหน้าที่

         - พิธีกรนำเสนอผลงาน ม.5 (เป็นภาษาอังกฤษ)

         - ช่วยกิจกรรมวิชาการของคณะกรรมการ

- กำหนดรูปแบบแรลลี่วิทยาศาสตร์

         - จัดกิจกรรมกีฬาฮาเฮ

         - จัดกิจกรรมสันทนาการตามโอกาสที่เหมาะสม

         - กำหนดรูปแบบกิจกรรมตามที่กรรมการมอบหมาย

         - งานอื่นๆ ตามที่กรรมการมอบหมาย

3.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

กลุ่มเป้าหมาย

เกณฑ์และคุณสมบัติในการคัดเลือก

นิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. ที่กำลังศึกษา
ระดับปริญญาตรี – ปริญญาเอก

 

1) เป็นนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท.

2) มีประสบการณ์ในการเป็นพี่เลี้ยงค่ายฯ อื่นๆ จะได้รับ

   การพิจารณาเป็นพิเศษ

3) เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ได้ทุกวัน

4.  ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2561 – 21 มกราคม  2562

5.  วิธีการสมัคร

          กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร ส่ง ทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร >>>>คลิก

6.   ประกาศผลการคัดเลือก  

คณะกรรมการค่ายฯ จะพิจารณาคัดเลือก และประกาศการคัดเลือกวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ทางเว็บไซต์ สสวท. http://dpst.ipst.ac.th

------------------------