ประกาศสมัครสอบคัดเลือกทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566

---------------------------------------

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566  ภายในเวลา 23.59 น.

    ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566 ต้องศึกษาคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบอย่างละเอียดจากประกาศรับสมัคร และกรอกข้อมูลในใบสมัครตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 1 ให้ครบถ้วน เมื่อลงนามในใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว 
    - สแกนใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครต่าง ๆ ตามข้อ 5 เป็นไฟล์ .pdf (ขนาดไฟล์รวมทั้งหมดไม่เกิน 10 Mb.) ส่งให้ สสวท. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    - กรอกข้อมูลยืนยันการสมัครสอบและยืนยันการยินยอมให้เก็บรวมรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/6wFhx4h41uTfhibq9

    - ส่งใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครสอบฉบับจริง ไปที่ สสวท. ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) หรือบริษัทขนส่งเอกชนที่น่าเชื่อถือ และสามารถบันทึกวันและเวลาจัดส่ง รวมถึงติดตามเอกสารได้ ตามที่อยู่ของ สสวท. ดังนี้
ที่อยู่ ฝ่าย พสวท. (กิจกรรมรับสมัครทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ)
สสวท. (สำนักงานชั่วคราว) เลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 9 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โดย สสวท. จะยึดถือวันและเวลาที่ดำเนินการ ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลาไม่เกิน 23.59 น. เป็นสำคัญ หากดำเนินการภายหลังวันที่ 31 มีนาคม 2566 จะถือว่าท่านไม่ประสงค์สมัครสอบ

 อ่านประกาศฉบับเต็ม >>>>> คลิก 

ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2566 

ดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครสอบคัดเลือก ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2566 

ดาวน์โหลด เอกสารหนังสือรับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

ประกาศสมัครสอบคัดเลือกทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษาต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจําปีการศึกษา 2566

---------------------------------------

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริม ผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)
ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566โดยมีรายละเอียดดังประกาศฯ นักเรียนที่ประสงค์จะสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฯ
ขอให้ส่งใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ (ศึกษารายละเอียดต่าง ๆ ในประกาศฯ)
มายัง email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2566 ไม่เกินเวลา 16.00 น.

 อ่านประกาศฉบับเต็ม >>>>> คลิก 

 ดาวน์โหลด เอกสารแนบท้ายประกาศ 1 (ใบสมัครสอบคัดเลือก) 

ดาวน์โหลด เอกสารแนบท้ายประกาศ 2 (หนังสือรับรอง จากอาจารย์ที่ปรึกษา) 

ตารางสัมภาษณ์นักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom)

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 
ตารางสัมภาษณ์นักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 (ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม zoom) ดังไฟล์--> 
 
ศึกษาแนวปฏิบัติและ link ห้องสอบสัมภาษณ์ที่ https://bit.ly/3IMynHf

กำหนดการสอบ แนวปฏิบัติ และสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

กำหนดการสอบ แนวปฏิบัติ และสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

อ่านกำหนดการ แนวปฏิบัติ เพิ่มเติมที่ --> คลิก  

 

ประกาศการรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เรื่อง  การรับนักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (แก้ไขเพิ่มเติม)
     สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีพันธกิจหลักในการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖  เข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน ๑๐ แห่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้

ไฟล์รายละเอียดประกาศแนบ
- ดาวน์โหลดใลสมัคร

สามารถตรวจสอบรายละเอียดการสมัครของศูนย์โรงเรียนทั้ง ๑๐ แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โทร.๐๖ ๑๙๘๔ ๒๔๔๒ เลขที่ ๔๐ ซอยรามคำแหง ๔๓/๑ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐ https://www.bodin.ac.th/

๒. โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๒๔๒๙ ต่อ ๑๓๘ เลขที่ ๑๓๒/๑๑ ถนนพระราม ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ http://www.samsenwit.ac.th/

๓. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ โทร. ๐ ๒๙๖๙ ๑๔๐๒ – ๓ ต่อ ๑๒๗ เลขที่ ๒๑๑ ถนนนนทบุรี ๑ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ http://www.sb.ac.th/

๔. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โทร. ๐ ๓๔๒๕ ๒๖๑๓ เลขที่ ๑๑๗/๒ ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐ http://phrapathom.ac.th/

๕. โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โทร. ๐ ๕๓๒๒ ๔๐๒๓ เลขที่ ๒๓๘ ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ http://www.yupparaj.ac.th/

๖. โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม  โทร. ๐ ๕๕๒๖ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๑๕๒ เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๘ ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐ http://www.pp.ac.th/

๗. โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย โทร. ๐ ๔๓๒๒ ๕๖๓๖ เลขที่ ๔ ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ http://www.knw.ac.th/

๘. โรงเรียนสุรนารีวิทยา โทร. ๐ ๔๔๒๕ ๕๗๔๐ เลขที่ ๒๔๘ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐ http://www.srn.ac.th/

๙. โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โทร. ๐๙ ๑๔๖๑ ๓๒๓๑ เลขที่ ๔๖๗ ถนนเพชรเกษม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐ http://www.hatyaiwit.ac.th/

 ๑๐. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โทร. ๐ ๗๕๔๔ ๗๐๐๔ – ๕ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๓ ถนนนาพรุ-ท่าแพ ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐http://www.benjama.ac.th/