ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดําเนินการจัดสอบข้อเขียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

          ในการนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 42 คน แยกเป็นระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 23 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 19 คน รายละเอียดประกาศดังนี้

>>> Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ <<<

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีถิ่นพํานักอยู่ ณ ต่างจังหวัด ที่ประสงค์ขอเข้าพัก ณ สสวท. เรสซิเด้นท์ ในวันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/3dpkYnJ ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

-------------------------

                   ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อรับทุนศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะตามแนวทางข้อสอบมาตรฐานสากล (SAT) และโจทย์สถานการณ์ การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ และสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แล้วนั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการประเมินความเหมาะสมของบุคคลเพื่อรับทุนได้เสร็จสิ้นลงแล้ว สสวท. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้

>>> รายละเอียดประกาศ <<<

                   ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิได้รับทุนฯ ตามรายชื่อข้างต้น ปฏิบัติตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศ และขอให้กรอกรายละเอียดในเอกสารแจ้งการยืนยันรับทุน พสวท. (ท้ายประกาศ) จากนั้นพิมพ์เอกสารลงลายมือชื่อแล้วส่งไปที่ฝ่าย พสวท. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เลขที่ ๙๒๔ ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐  (วงเล็บมุมซองว่า เอกสารยืนยันการรับทุน พสวท. ศึกษาต่างประเทศ ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)  ภายในระยะเวลา ๕ วันทำการ นับจากวันที่ประกาศเป็นผู้มีสิทธิได้รับทุน  หากไม่แจ้งยืนยันการรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าผู้มีสิทธิได้รับทุนสละสิทธิการรับทุนในครั้งนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 เพื่อรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 เพื่อคัดเลือกเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564

1. รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 จำนวน 100 คน เรียงตามลำดับคะแนน

2. รายชื่อนักเรียนลำดับสำรอง การสอบรอบที่ 2 จำนวน 257 คน เรียงตามลำดับคะแนน

นักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 ให้ดำเนินการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์การเข้าสอบ ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ในกรณีนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 ลงทะเบียนไม่ครบจำนวน 100 คน สสวท. จะดำเนินการเรียกนักเรียนลำดับสำรอง การสอบรอบที่ 2 ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามลำดับ
ไฟล์ประกาศรายชื่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา เพื่อคัดเลือกรับทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยหมดเขตรับสมัครเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

          ในการนี้ สสวท. ได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัครของนักเรียนทุน พสวท. เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวิชาเฉพาะตามแนวทางข้อสอบมาตรฐานสากล (SAT) และโจทย์สถานการณ์ การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

>>> Download ประกาศ <<< 

>>> กำหนดการสอบสัมภาษณ์ <<<

สอบถามข้อมูลโทร 0-2392-4021 ต่อ 2313 (นายชุมพล จันทะลา) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

ประกาศผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563
และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564
ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง จำนวน 41 คน เหรียญเงิน จำนวน 29 คน เหรียญทองแดง จำนวน 31 คน และเกียรติบัตร จำนวน 100 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 201 คน เรียงตามลำดับคะแนน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1
2. นักเรียนที่มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบที่ 2 เพื่อรับการคัดเลือกรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564
ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในลำดับที่ 1 – 100 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป จำนวน 503 คน โดย สสวท. จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าสอบรอบที่ 2 จากนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 และยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 จำนวนไม่เกิน 100 คน เรียงตามลำดับคะแนน ทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/
3. นักเรียนที่มีสิทธิ์ยื่นสมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในลำดับที่ 1 – 2000 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป จำนวน 2024 คน โดยศูนย์โรงเรียน พสวท. จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าสอบรอบที่ 2 จากนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3 และยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/
ทั้งนี้ นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร สามารถติดต่อรับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรได้ ณ โรงเรียนของผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดประกาศได้ที่นี่

 

 

More Articles...