ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ศึกษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2557

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)  ประกาศรับสมัครนักเรียน  นิสิต  นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท.  ศึกษาต่างประเทศ  ระดับปริญญาตรี-โท-เอก  ปริญญาโท-เอก  และปริญญาเอก  ประจำปีการศึกษา 2557  ตั้งแต่วันที่ 9-23 ธันวาคม 2556 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ

1. ไฟล์ประกาศการรับสมัครสอบฯ <ดาวน์โหลด>

2. ไฟล์ใบสมัครระดับปริญญาตรี-โท-เอก <ดาวน์โหลด>

3. ไฟล์ใบสมัครระดับปริญญาโท-เอก และระดับปริญญาเอก <ดาวน์โหลด>

4. ไฟล์หนังสือรับรอง (Recommendation) <ดาวน์โหลด>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0-2392-4021 ต่อ 2311 (วัน-เวลาราชการ) หรืออีเมล์