ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566
---------------------------------------

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

บัดนี้สสวท. ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
ให้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566 จํานวน 40 คน และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกฯ
ลําดับสํารอง จํานวน 57 คน เรียงตามลําดับคะแนน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1

นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกให้มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566
จํานวน 40 คน ต้องแจ้งรายชื่อโรงเรียนที่จะเข้ารับทุน พสวท. และยืนยันสิทธิ์รับทุน พสวท. ตามแบบฟอร์ม
ในเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 ภายในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 18.00 น. ซึ่งโรงเรียนแต่ละแห่ง สามารถ
รับนักเรียนทุน พสวท. ได้ไม่เกิน 12 คนเท่านั้น

อ่านประกาศฉบับเต็ม และเอกสารแนบท้าย คลิก ----->