ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศรับสมัครพี่เลี้ยงค่ายวิทยาศาสตร์

1. รายละเอียด
ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย ฝ่าย พสวท. ประสงค์รับสมัครนิสิต นักศึกษา ทุน พสวท. จานวน 15 คน เพื่อเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ ภาคฤดูร้อน ระดับมัธยมศึกษา ประจาปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566 ณ ศักดิ์สยามเลคไซด์ รีสอร์ท อาเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี

อ่านข้อมูลฉบับเต็ม คลิก ----->