ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565
-----------------------------
ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สำเร็จ
การศึกษาทุน พสวท. เข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ
ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่สร้างสรรค์ผลงานวิจัยดีเด่น หรือเป็นผู้นำในการบริหารและพัฒนางานวิทยาศาสตร์
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม นั้น
บัดนี้คณะทำงานคัดเลือกผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. เข้าสู่หอเกียรติยศ พสวท. “DPST Hall of
Fame” ประจำปี 2565 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 30 กันยนยน 2565 ได้มีมติเห็นชอบคัดเลือก
ผู้สำเร็จการศึกษาทุน พสวท. ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและสมควรได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ
พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565 มีรายนาม ดังนี้

                                                                                         1. ศาสตราจารย์พิเชฐ ชาวหา
                                                                                         2. ศาสตราจารย์วัชรินทร์ วิชิรมาลา
                                                                                         3. รองศาสตราจารย์พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย
                                                                                         4. รองศาสตราจารย์คัมภีร์ พรหมพราย
                                                                                         5. นายวรวรงค์ รักเรืองเดช

 ทั้งนี้ สสวท. จะจัดงานเชิดชูเกียรติและมอบเสื้อเกียรติยศสำหรับผู้ได้รับการจารึกชื่อไว้ในหอเกียรติยศ
พสวท. หรือ “DPST Hall of Fame” ประจำปี 2565 ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียน
ทุน พสวท. ประจำปี 2566 โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป

                                                                         Download ไฟล์ประกาศ คลิก >>>>