ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

------------------------------

                    ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับสมัครนิสิต นักศึกษาทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนฯ เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมในการรับทุนฯ โดยคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุน พสวท. ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ไป เมื่อวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2565 นั้น

                    บัดนี้ คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมในการรับทุนฯ แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนฯ ดังต่อไปนี้

>>> Download ประกาศ สสวท. <<<

 

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 (เพิ่มเติม)

------------------------------

                        ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 นั้น

                              คณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุน พสวท. ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ร่วมกับ สสวท. ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์และประเมินความเหมาะสมในการรับทุนฯ และได้พิจารณาโอนทุนระดับปริญญาเอกที่มีผู้สละสิทธิ์ให้กับผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ และได้รับการคัดเลือกเป็นลำดับสำรองของทุนระดับปริญญาโท-เอก เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ระดับปริญญาเอก สสวท. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน พสวท. ระดับปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ เพิ่มเติม จำนวน 1 คน รายละเอียดดังประกาศ (เพิ่มเติม)

>>> Download ประกาศ สสวท. (เพิ่มเติม) <<<