ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง  ผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 โดยการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2565 นั้น

          บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการสอบและประมวลผลการสอบ รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 40  คน และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรองจำนวน 49 คน
ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศได้ที่นี่
ไฟล์ใบรับรองการจัดหลักสูตรและกิจกรรมตามหลักสูตรโปรแกรมเสริม พสวท. (สามารถส่งภายหลังได้)