ประกาศ สสวท. เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก
ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

-----------------------------

                    ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยดําเนินการจัดสอบข้อเขียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 และได้มีการพิจารณาตัดสินผลการสอบข้อเขียนไปแล้ว นั้น

                    ในการนี้ สสวท. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 41 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 22 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 19 คน ตามสาขาวิชา ดังนี้

>>>download ประกาศ<<<

ด่วนที่สุด

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่พํานักอยู่ ณ ต่างจังหวัด และประสงค์ขอเข้าพักณ สสวท. เรสซิเด้นท์ ในวันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ให้แจ้งความประสงค์ขอเข้าพักผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ที่ https://forms.gle/W4bL8ghgVLaxHhSi6 ภายในวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 12:00 น.