ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุน พสวท.ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

     ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1
     ตามที่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 โดยจะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่มีผลคะแนนสอบสูงสุดเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย จำนวนประมาณ 100 คน เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ นั้น
บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบ รอบที่ 1 เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 103 คน เรียงตามลำดับคะแนน ดูรายละเอียดไฟล์ประกาศตามลิงค์นี้