ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง  การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดรับสมัครนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์แลtเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี-โท-เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดตามประกาศ

 

>>> Download ประกาศ <<<

 

- กรอกข้อมูลการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ โดยสามารถดูตัวอย่างแบบฟอร์มใบสมัครได้จาก https://bit.ly/3DaKgAF 

- กรอกข้อมูลเพื่อสมัครสอบคัดเลือกฯ ที่เว็บไซต์ https://bit.ly/3I6oPEH หรือสแกน QR Code ในประกาศ

- ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือรับรองได้จาก https://bit.ly/3pgc6qB