หน่วยงานที่มีบัณฑิต พสวท. ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

หน่วยงานที่มีบัณฑิต พสวท. ปฏิบัติงานตอบแทนทุน

ลำดับ สถานที่ปฏิบัติงาน ต้นสังกัด
1 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กระทรวงกลาโหม
2 ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร กระทรวงกลาโหม
3 โรงเรียนนายเรือ กระทรวงกลาโหม
4 กรมการแพทย์ทหารบก กระทรวงกลาโหม
5 กรมกำลังพลทหารอากาศ กระทรวงกลาโหม
6 กองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม
7 โรงเรียนเตรียมทหาร กระทรวงกลาโหม
8 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กระทรวงกลาโหม
9 สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม
10 ธนาคารกรุงไทย กระทรวงการคลัง
11 ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(ธสน.) กระทรวงการคลัง
12 ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
13 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
14 การยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
15 สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง
16 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
17 มหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
19 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
20 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
21 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
23 มหาวิทยาลัยขอนแก่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
26 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
27 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
28 มหาวิทยาลัยนเรศวร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
29 มหาวิทยาลัยบูรพา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
30 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
31 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
32 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
33 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
34 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
35 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
37 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
38 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
39 สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
40 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
41 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
42 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
43 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
44 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
45 มหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
46 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
47 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
48 กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
49 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
54 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
55 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
56 มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
63 สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
64 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
70 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏหูม่บ้านจอมบึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
76 โรงเรียนสุรวิวัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
77 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
78 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
80 มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
81 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
83 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
85 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
86 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
87 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
88 ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ( NANOTEC ) สวทช. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
89 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
90 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
91 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.,NRCT) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
92 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
93 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตตรัง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
94 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
95 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วิทยาเขตวังไกลกังวล
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
96 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตลำปาง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
97 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
98 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
99 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
100 มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
101 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
102 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
103 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
104 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
105 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
106 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
107 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
108 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
109 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
110 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
111 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
112 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
113 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
114 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
115 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
116 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
117 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
118 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ หาดใหญ่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
119 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
120 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
121 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
122 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
123 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
124 ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
125 สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
126 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
127 สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
128 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
129 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
130 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
131 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
132 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
133 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
134 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ภ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
135 กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
136 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
137 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
138 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) กระทรวงคมนาคม
139 สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
140 กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
141 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
142 กลุ่มงานวิเคราะห์และพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
143 กองกิจการอวกาศแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
144 สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
145 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
146 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
147 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
148 กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
149 กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
150 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
151 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
152 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
153 พิพิธภัณฑ์สิรินธร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
154 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กระทรวงพลังงาน
155 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
156 สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
157 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
158 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
159 กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
160 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กระทรวงพาณิชย์
161 กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
162 สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
163 ศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
164 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน
165 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
166 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ
167 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
168 โรงเรียนกันทรารมณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
169 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี กระทรวงศึกษาธิการ
170 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี กระทรวงศึกษาธิการ
171 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง กระทรวงศึกษาธิการ
172 โรงเรียนเมืองถลาง กระทรวงศึกษาธิการ
173 โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม กระทรวงศึกษาธิการ
174 โรงเรียนหนองโพวิทยา กระทรวงศึกษาธิการ
175 โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ
176 โรงเรียนอนุบาลระนอง กระทรวงศึกษาธิการ
177 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
178 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
179 องค์การเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข
180 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข
181 โรงพยาบาลรามาธิบดี กระทรวงสาธารณสุข
182 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุงเทพมหานคร
183 โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ฯ โรงเรียนเอกชน
184 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนเอกชน
185 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนเอกชน
186 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
187 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
188 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
189 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักนายกรัฐมนตรี
190 สำนักงาน ก.พ. สำนักนายกรัฐมนตรี
191 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักนายกรัฐมนตรี
192 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สำนักนายกรัฐมนตรี
193 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ สำนักนายกรัฐมนตรี
194 สถาบันวิทยสิริเมธี หน่วยงานเอกชน
195 บริษัท SCG Chemicals จำกัด หน่วยงานเอกชน
196 บริษัท SCB Abacus จำกัด หน่วยงานเอกชน
197 บริษัท กสิกร บิสิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หน่วยงานเอกชน
198 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร หน่วยงานเอกชน

ข้อมูล ณ เดือนพฤษภาคม 2565

 ** โรงเรียนกำเนิดวิทย์(KVIS) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นหน่วยงานที่ยังไม่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานตอบแทนทุน

 (บัณฑิตที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบัน คือกลุ่มที่ปฏิบัติงานตอบแทนทุนครบระยะเวลาไปก่อนแล้ว)