รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีออนไลน์

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์

เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.)

ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ

ประจำปีการศึกษา 2564 ด้วยวิธีออนไลน์

-----------------------------

     ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ลงวันที่9 เมษายน 2564 และ สสวท. ได้แจ้งยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 24 – 25 เมษายน 2564 ณ สสวท. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดรอบใหม่อย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข

     ในการนี้ สสวท. จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์โดยเปลี่ยนรูปแบบเป็นการสอบสัมภาษณ์เป็นการสอบด้วยวิธีออนไลน์ รายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

>>> รายละเอียดประกาศ <<<

 ลงทะเบียนเพื่อสอบสัมภาษณ์ ได้ที่ https://forms.gle/naUSTV6vs873aTY37