ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้ารับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์โรงเรียน พสวท. แล้วนั้น

                  บัดนี้ สสวท. ได้ประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว โดยมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกรับทุน พสวท. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 40 คน และนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในลำดับสำรองจำนวน 20 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ
ลิงค์ไฟล์ประกาศ