ประกาศ สสวท. เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 ***ยกเลิกการสอบ ณ สสวท. ปรับเป็นสัมภาษณ์แบบออนไลน์โดย ฝ่าย พส

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่องการรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยดําเนินการจัดสอบข้อเขียนไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น

          ในการนี้ สสวท. ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 42 คน แยกเป็นระดับปริญญาโท-เอก จำนวน 23 คน และระดับปริญญาเอก จำนวน 19 คน รายละเอียดประกาศดังนี้

>>> Download ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ <<<

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่มีถิ่นพํานักอยู่ ณ ต่างจังหวัด ที่ประสงค์ขอเข้าพัก ณ สสวท. เรสซิเด้นท์ ในวันก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้แจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ https://bit.ly/3dpkYnJ ภายในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น. // ยกเลิก

***ประกาศเพิ่มเติม

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ที่แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สสวท. ได้ประกาศปิดทำการและให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from home) ทั้งนี้ ฝ่าย พสวท. จึงขอแจ้งการยกเลิกการสอบสัมภาษณ์ ณ สสวท. ในวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 และปรับรูปแบบการสัมภาษณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom ซึ่งฝ่าย พสวท. จะขอแจ้งกำหนดวันสอบใหม่ ให้ทราบต่อไป

สอบถามข้อมูลโทร 0-2392-4021 ต่อ 2313 (นายชุมพล จันทะลา) หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.