ประกาศผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

 

ประกาศผลการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563
และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. และนักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2564
ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
บัดนี้ สสวท. ได้ดำเนินการตรวจและประมวลผลการสอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีผลคะแนนการสอบวัดความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้
1. นักเรียนที่ได้รับเหรียญทอง จำนวน 41 คน เหรียญเงิน จำนวน 29 คน เหรียญทองแดง จำนวน 31 คน และเกียรติบัตร จำนวน 100 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 201 คน เรียงตามลำดับคะแนน รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ 1
2. นักเรียนที่มีสิทธิ์ยื่นสมัครสอบรอบที่ 2 เพื่อรับการคัดเลือกรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุน พสวท.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2564
ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในลำดับที่ 1 – 100 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป จำนวน 503 คน โดย สสวท. จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าสอบรอบที่ 2 จากนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2 และยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 จำนวนไม่เกิน 100 คน เรียงตามลำดับคะแนน ทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/
3. นักเรียนที่มีสิทธิ์ยื่นสมัครเข้าศึกษาโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ในศูนย์โรงเรียน พสวท. 10 แห่ง ต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนสอบในลำดับที่ 1 – 2000 หรือมีคะแนนอยู่ในเปอร์เซ็นไทล์ตั้งแต่ 80 ขึ้นไป จำนวน 2024 คน โดยศูนย์โรงเรียน พสวท. จะพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าสอบรอบที่ 2 จากนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 3 และยืนยันขอใช้สิทธิ์เข้าสอบรอบที่ 2 ทางเว็บไซต์ http://talentsearch.dpst.ipst.ac.th/
ทั้งนี้ นักเรียนที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร สามารถติดต่อรับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรได้ ณ โรงเรียนของผู้สมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป
ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดประกาศได้ที่นี่