ประกาศการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เรื่อง การสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

-----------------------------

ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ประกาศ เรื่อง รายชื่อ
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ทุน พสวท.) ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการ
ของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข ประกอบกับคณะกรรมการสอบคัดเลือกผู้สมัครรับทุน พสวท. ศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ได้เห็นชอบในการปรับรูปแบบและระเบียบวิธีการสอบสัมภาษณ์เป็นรูปแบบออนไลน์ให้สอดรับกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

>>> ประกาศ สสวท. <<<

ลิงค์กรอกข้อมูลในประกาศ ดังนี้  https://forms.gle/N7ZgDDuHbrzfvzMNA