ฝ่าย พสวท. ขอแสดงความยินดีกับศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ที่มีผลสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

          ฝ่าย พสวท. ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวศุพล ภูพะเนียด นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ศูนย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนต (Ordinary National Educational Test, O-NET) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ประจำปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน