ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ประจำปีการศึกษา 2563

on . Posted in ข่าวประกาศจาก พสวท.

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ)

ประจำปีการศึกษา 2563  ในศูนย์โรงเรียน พสวท. จำนวน 10 แห่ง 

รายละเอียดประกาศดังนี้

รงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.bodin.ac.th/home/2020/03/18183?fbclid=IwAR1mfmOjJf9JJGD1OxT58YvUW_ZWxqSzZn_Lx1YDn3Pfa8A3mHCrhH_iEZ4

โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 

โรงเรียนศรีบุณยานนท์   หรือ  http://www.sb.ac.th/

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  หรือ  http://phrapathom.ac.th/

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 

โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 

โรงเรียนสุรนารีวิทยา  หรือ  http://110.49.30.133/index/index.php?mod=news_full&id_news=559&path=web/news

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย   หรือ  http://admission.hatyaiwit.ac.th/

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ หรือ http://61.19.202.165/th/admission/m4/dpst-interview-result/